Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Traït
Traït
Traït
Ebook48 pages10 minutes

Traït

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Sense por de patir cap altra traïció que la que pot suposar el propi llenguatge, són poques les coses que es puguin afegir a un text tan directe i ple de veritat com Traït, de Pau Vadell i Vallbona, 34è Premi de poesia Senyoriu d'Ausiàs March. […] La traïció que sobrevola aquests poemes pren formes diverses. És, per una banda, la traïció que la persona pateix per part de la resta d'individus, el que sovint s'anomena societat. Tots aquells que furguen les entranyes del poeta, que li suposen una antiga nafra, un corc que s'afica, un ganivet de fil prim i tall gruixut. És la traïció de la guerra oberta i de la postguerra, de la fecundació de la por i de les ortigues, d'aquells que urbanitzen el mapa de l'escriptura a marxes forçades i que ens obliguen a gratar entre el seu ciment inútilment, amb les ungles. És també la traïció que el llenguatge imposa al poeta, la gàbia en què l'atrapa.
LanguageCatalà
Publisher3i4 edicions
Release dateJul 30, 2016
ISBN9788416789276
Traït

Related to Traït

Titles in the series (18)

View More

Related ebooks