Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Un crim al Paralelo
Un crim al Paralelo
Un crim al Paralelo
Ebook217 pages3 hours

Un crim al Paralelo

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

En aquesta tercera novel·la policíaca de Rafael Tasis, els nostres vells coneguts protagonistes de La Bíblia valenciana i És hora de plegar (el periodista Caldes i el comissari Vilagut) resolen uns misteriosos crims que s'esdevenen en una Barcelona que viu, mig innocent, mig pecaminosa, entre el tercer i el quart decennis del segle passat: els baixos fons del Paral·lel, les actrius de varietats, els venedors de loteria, les tavernes polsoses..., amanit amb una ràpida i delirant visita a la València fallera de l'època.
LanguageCatalà
Publisher3i4 edicions
Release dateJul 30, 2016
ISBN9788416789603
Un crim al Paralelo

Related to Un crim al Paralelo

Titles in the series (12)

View More

Related ebooks