Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

A vihar
A vihar
A vihar
Ebook109 pages1 hour

A vihar

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

A Vihar témája az emberi szabadság. Mágiáról, felsőbb erőkről, belátásról, a megtisztulás és a megszabadulás folyamatáról szól, amelynek szakaszait különböző szereplők személyesítik meg. Ezeket az ember különféle nézeteinek is érthetjük, amelyek ha
LanguageMagyar
Release dateMar 9, 2016
ISBN9789633764268
A vihar
Author

William Shakespeare

William Shakespeare (April 26, 1564 (baptised) - April 23, 1616) was an English poet, playwright and actor, widely regarded as the greatest writer in the English language and the world's pre-eminent dramatist. He is often called England's national poet and the Bard of Avon. His extant works, including collaborations, consist of approximately 38 plays, 154 sonnets, two long narrative poems and a few other verses, some of uncertain authorship. His plays have been translated into every major living language and are performed more often than those of any other playwright.

Related to A vihar

Related ebooks

Related categories

Reviews for A vihar

Rating: 0 out of 5 stars
0 ratings

0 ratings0 reviews

What did you think?

Tap to rate

Review must be at least 10 words

  Book preview

  A vihar - William Shakespeare

  WILLIAM SHAKESPEARE

  A VIHAR

  Dráma

  Honlap: www.fapadoskonyv.hu

  E-mail: info@fapadoskonyv.hu

  Borító: Rimanóczy Andrea

  978-963-376-426-8

  © Fapadoskonyv.hu Kft.

  SZEMÉLYEK

  Alonzo, Nápoly királya.

  Sebastiano, a király öcscse.

  Prospero, Milánó jogszerü herczege.

  Antonio, öcscse, Milánó bitorló herczege.

  Ferdinánd, a nápolyi király fia.

  Gonzalo, becsületes