Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Pee Klak, de interviews
Pee Klak, de interviews
Pee Klak, de interviews
Ebook40 pages28 minutes

Pee Klak, de interviews

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Uit een interview van Els Vermeir, afgenomen door Patrick Bernauw:

Patrick: "Een tijdje geleden kwam ik op het idee, samen met mijn cursisten Literaire Creatie aan de Academie voor Podiumkunsten van Aalst, een project uit te werken rond de beruchte (volks)figuur van Pee Klak, vooral bekend in Aalst en omstreken.  En toen, ineens, en terwijl de anderen nog aan ’t nadenken waren, bleek Els Vermeir in haar eentje al zowat een volledig boek bij elkaar geschreven te hebben. Ik vroeg mij af: welke pillekes heeft die genomen?"

Els: "Nee, Patrick, er zijn geen pillekes aan te pas gekomen. Eerst wist ik ook helemaal niet hoe ik eraan moest beginnen. Ik had wel het boek van Ben Putteman gelezen en hier en daar wat dialectwoorden van vroeger opgezocht, maar verder had ik geen idee wat ik daarmee kon doen. Tot ik Pee ontmoette."

Patrick: "Jamaar, deze Pee... die was toch al lang dood? Al sinds 1929, als ik het goed heb?" 

Els: "Dat klopt, maar een Geest heeft het eeuwig leven hé. Hij leek in elk geval als twee druppels water op de foto’s die van hem bestaan. Ja, en toen begon hij te vertellen, en ik moest dat alleen nog maar opschrijven… dus dat ging eigenlijk vanzelf.

Patrick: "Dat boek van u is met andere woorden geen fictie, maar een waarheidsgetrouw verslag?"

Els: "Ja, zo kan je ’t wel stellen."

En hier zijn dus de fameuze interviews, afgenomen door Els Vermeir van "De Geest van Pee Klak", zoals we die ook in het gelijknamige boek kunnen vinden.

LanguageNederlands
Release dateFeb 9, 2015
ISBN9781507010648
Pee Klak, de interviews
Read preview

Related to Pee Klak, de interviews

Related ebooks

Related articles

Related categories

Reviews for Pee Klak, de interviews

Rating: 0 out of 5 stars
0 ratings

0 ratings0 reviews

What did you think?

Tap to rate

Review must be at least 10 words

  Book preview

  Pee Klak, de interviews - Els Vermeir

  © 2015, Els Vermeir & vzw de Scriptomanen

  Cover: Els Vermeir

  ––––––––

  Pee Klak, de interviews maakt deel uit van het project In de voetsporen van Pee Klak en van het boek De Geest van Pee Klak (www.peeklak.be). Een uitgave van www.scriptomanen.org / www.inter-actief.be

  Contact: info@inter-actief.be

  ––––––––

  Kopie van scriptomanen_logo

  Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur.

  Opvoeringsrechten. Het gebruik van de teksten en scenario’s in dit boek is vrij voor alle niet-commerciële of educatieve doeleinden, en in de privé sfeer. In geval van commercieel gebruik, of bij commerciële publieke opvoeringen, in welke vorm dan ook, waarvoor een toegangsgeld of een uitkoopsom of een andere vorm van vergoeding wordt gevraagd, is de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de uitgever vereist en is het wettelijk gewaarborgde auteursrecht/opvoeringsrecht van toepassing. 

  Pee Klak, de interviews kwam tot stand dankzij:

  ––––––––

  Logo stad Aalst

  ––––––––

  Logo Erfgoedcel AalstLogo Vlaamse Overheid

  Hoe het allemaal begon (of toch had kunnen beginnen)

  ––––––––

  Pee Klak was een vage herinnering uit mijn kinderjaren. Ooit hadden mijn ouders wel een paar straffe verhalen over hem verteld en me het huis gewezen waar hij nog had gewoond. Maar die herinneringen waren al lang in de nevelen der tijd verdwenen, toen ik een tijdje geleden op de ouderlijke zolder een vergeeld boek vond over Pee Klak.

  De titelpagina was voor de helft weggescheurd en hier en daar ontbraken een paar bladzijden, waardoor ik een stukje van de tekst miste, maar het boek intrigeerde me en ik zette me gretig aan het lezen. Ik moet bekennen dat de schelmenstreken van deze Pee een vergelijkbaar effect op me hadden als De Leeuw van Vlaanderen op De Witte van Zichem. Met andere woorden: ik raakte er compleet van in de ban. En zoals het wel vaker gaat na een toevallige ontdekking, begon de naam Pee Klak plots overal op te duiken. Alsof iedereen net nu dezelfde vondst had gedaan.

  Ik begon me zelfs af te vragen of de geest van Pee Klak soms weer tot leven was gekomen en in ons dorp rondwaarde. Het toeval (of was het geen toeval?) zorgde ervoor dat mijn pad werd gekruist door drie ‘ridders’, die op uiterst professionele wijze ten strijde trokken tegen ongenode geesten. De

  Enjoying the preview?
  Page 1 of 1