Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Offerets strategier
Offerets strategier
Offerets strategier
Audiobook45 minutes

Offerets strategier

Rating: 0 out of 5 stars

()

About this audiobook

I en række små pinlige situationer der sker for helt almindelige mennesker, oplever man, hvordan tingene kan komme ud af kontrol – og det med barokke konsekvenser til følge.

Medvirkende: Jesper Langberg, Sofie Gråbøl, Nicolai Lie Kaas, Tara Walter og Lone Hertz.
LanguageDansk
PublisherGyldendal
Release dateMay 12, 2010
ISBN9788702099324
Offerets strategier

More audiobooks from Jens Arentzen

Related to Offerets strategier

Related audiobooks

Related articles

Reviews for Offerets strategier

Rating: 0 out of 5 stars
0 ratings

0 ratings0 reviews

What did you think?

Tap to rate

Review must be at least 10 words