Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Califòrnia
Califòrnia
Califòrnia
Ebook239 pages4 hours

Califòrnia

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Un professor recorda com va arribar als Estats Units a principis de l'estiu del 1992, just després del seu divorci, amb la intenció de viatjar en cotxe fins a la universitat de Berkeley, on tenia previst impartir classes i escriure un llibre sobre els grans pintors paisatgistes nord-americans del segle xix. No obstant això, tot es comença a enrarir amb l'aparició del misteriós i erràtic poeta Tom Dunkel, que se sumarà al viatge. Situacions i paisatges imprevistos, dubtes fonamentals, por... En un poble sense vida de Nevada, el professor coneixerà en Gary Atwood, antic activista en la lluita pels drets civils, la seva interessant esposa Jill, i l'Amy, una agent immobiliària que no vol parlar del seu passat. La calor del desert, el desig i la malaltia inciten el professor a replantejar-se la seva vida, el seu treball, el seu fracàs matrimonial, el fons romàntic de la pintura sobre la qual vol escriure, el suposat valor de la literatura beat que va retratar les mateixes carreteres per les quals ell s'ha perdut...
LanguageCatalà
Release dateAug 31, 2016
ISBN9788416734399
Califòrnia

Related to Califòrnia

Titles in the series (100)

View More

Related ebooks