Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Havets dæmoner
Havets dæmoner
Havets dæmoner
Audiobook7 hours

Havets dæmoner

Rating: 0 out of 5 stars

()

About this audiobook

Året er 2505.Vandet i havene er steget. En ny tids pirater hærger …Connor og Grace sejler ud i et voldsomt uvejr, deres skib forliser, og tvillingerne må kæmpe for deres liv i det barske, kolde vand. Connor bliver samlet op af et piratskib, og snart finder han sig selv udstyret med dolk og huggert. Men egner han sig egentlig til at blive pirat? Grace kommer om bord på et gådefuldt og mystisk skib. Hun bliver låst inde og skal adlyde en sær kaptajns mærkelige befalinger.Kan tvillingerne overleve livet om bord på deres skibe – og kan de finde hinanden igen?Følg med Connor og Grace ud på deres rejse på Vampiraternes åbne hav …

LanguageDansk
PublisherGyldendal
Release dateDec 26, 2016
ISBN9788702226683
Havets dæmoner

More audiobooks from Justin Somper

Related to Havets dæmoner

Related audiobooks

Related articles

Reviews for Havets dæmoner

Rating: 0 out of 5 stars
0 ratings

0 ratings0 reviews

What did you think?

Tap to rate

Review must be at least 10 words