Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

När människosonen kommer
När människosonen kommer
När människosonen kommer
Ebook72 pages1 hour

När människosonen kommer

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Denna bok handlar behandlat tiden inför Människosonens återkomst. Den tar upp ämnet från några olika perspektiv, dels hur vi ska förhålla oss till sådant som lidande som vi troende får genomgå i denna världen, men även exempelvis domen över den stora skökan och över världsväldet som vi ser ska resa sig i världen i den yttersta tiden. Det stora temat i boken är Jesus som domare och frälsare. Han kommer som domare för att döma hela världen och frälsa dem som väntar på honom. Och hans församling får en tydlig förmaning inför den tiden: "räta på er och lyft upp era huvuden, ty er befrielse närmar sig." Och om den står det tydligt i skriften att "detta är vedergällningens tid, då allt som är skrivet ska gå i uppfyllelse. "
LanguageSvenska
Release dateDec 10, 2021
ISBN9789180078283
När människosonen kommer
Author

Josef Andersson

jag heter Josef Andersson och bor i Gunnarn, en by i Storumans kommun, södra Lappland. Mitt stora intresse är böcker av olika slag, men sportar även gärna

Related to När människosonen kommer

Related ebooks

Reviews for När människosonen kommer

Rating: 0 out of 5 stars
0 ratings

0 ratings0 reviews

What did you think?

Tap to rate

Review must be at least 10 words

  Book preview

  När människosonen kommer - Josef Andersson

  När människosonen kommer

  TITELSIDA

  FÖRORD

  Inför hans Återkomst

  Vedermödans Tid

  För att döma världen

  När vi inte väntar det

  Himmelriket är nu här

  Vredens tid

  Människosonens dom

  Det verkliga livet

  Impressum

  NÄR

  MÄNNISKOSONEN KOMMER

                                                   FÖRORD

  Det finns nu i vår tid många som tänker kring och funderar över de frågor som rör världshistoriens slutskede. Denna tid som vi kallar för den sista tiden, de dagar innan Herren Jesus ska komma tillbaka till jorden. Vi kan antingen bara snabbt ge en tanke till det eller så kan vi begrunda detta så att vi sedan med en större insikt i denna händelse kan börja glädjas och fröjdas oss i våra hjärtan över detta som kallas för vårt saliga hopp, det som Herren har berett för alla dem som tror. Han ska komma tillbaka, och vi kan förvänta oss att det skeende som sker kring den tiden inte kommer vara något som går obemärkt förbi i förhållande till världen omkring oss. Vi kommer att se detta påverka och influera och forma världen på ett sådant sätt att vi kan klart säga att hans ankomst står för dörren. Och om detta kommer det råda en stor nöd och rådlöshet inför. Det står särskilt på ett ställe i skriften att människorna kommer " stå rådlösa vid havet och bränningarnas dån ". Samtidigt som vi vet att världens barn formas också genom den, och det sker på så sätt att denna tid uppenbarar verkligheten av och förverkligar detta som vi kan se i bibelordet, och över det kan vi glädja oss.

  Därför krävs en stor vaksamhet i denna tid, så att vi kan stå redo och inte rådlösa, inför människosonens uppenbarelse. Så före vi går in på detta ämne vill jag uppmana var och en som läser denna bok att våga ta till sig dess budskap så att det får väcka denna vaksamhet, dels inför detta som kommer att ske, men främst inför den dagen Herren kommer åter.

  Inför hans Återkomst

  Om vi ser på världshistorien så kan vi konstatera att Gud har uppenbarat sig genom sina specifika, utstakade tider. Och därigenom både som frälsare och som domare. Och i detta kan vi få veta utifrån Guds Ord att Gud uppenbarar sin natur, vem Han är, vare sig vi tar emot det eller inte. Han har uppenbarat vem han är för sin skapelse på många olika sätt.

  Gud har för mänskligheten genom de verk han har skapat gett oss vittnesbördet om sin godhet. Och häri kan vi förstå något som både ger ljus åt hans person men också fördunklar och ger till synes oförenliga egenskaper hos denne Gud, vilka vi bara kan förstå när vi börjar på att lära känna det han uppenbarat om sin frälsning i sin Son Jesus Kristus, som är Guds fullkomliga vittnesbörd. (Kol 2:9-10) . I detta vittnesbörd har Gud gett oss allt vi behöver för att få en fullkomlig och sann bild över våra liv; en klarhet över våra omständigheter och möjligheten till en levande och sann relation till den levande Guden. Och här får vi löftet om att den samme Gud, som genom sin Son har upprättat sitt förhållande till skapelsen i vad han har gjort för mänskligheten ska komma tillbaka till jorden för att frälsa dem som tillhör Honom (1 Thess 2:10)

  Vilket saligt hopp! Det är sannerligen ett levande hopp. Denna händelse kan vi se på med förväntan. Men samtidigt kan vi veta om denna tid att Gud kommer döma folken och människorna efter sin rättvisa dom, om vilket det står på många ställen i Skriften.

  De vilkas samveten och deras liv vittnar om att de har sett efter, sökt och gjort det goda kommer bli återlösta från syndens realitet och fördärvet över skapelsen, medan de som medvetet undertryckt sanningen om vad Gud visat om sig själv och deras onda gärningar (Rom 1:18-20), de kommer bli dömda av konungarnas konung: Han ska komma tillbaka med all sin makt för att döma världen och för att förgöra mänsklighetens upproriskhet i världsriket i den sista tiden. Det speglar även hela världshistorien, men kulmineras i den tid då de ogudaktiga ska dömas och bli fördömda. Då ska Gud hämnas sitt utvalda folk (1 Thess 2:15-16) som han har utvalt, liksom han utvalde de judiska folket av nåd och gick till rätta med folken. Så har han utvalt ett folk bland folken genom tron på Kristus Jesus. Dessa beskyddar han från det som vi ser i den yttersta tiden kommer komma över folkslagen för att döma världen i och med sin återkomst.

  Vi ser att det är p.g.a. detta: Herrens helighet och nitälskan. Vi kan se och förstå att dessa två egenskaper hos Gud har en samverkan. Därför att hans helighet innebär att Gud som är helig inte kan samvara med det som går emot hans natur, vilket gör att detta måste Herrens nitälskan genom sin rättfärdighet döma, detta sker genom de avfallet som kommer ske i den sista tiden; ett avfall från Guds sanning till laglöshet, där det inte längre är sanningen som är det viktiga att förhålla sig till utan de världsliga begären. Genom det kan vi se särskillnaden, för att Gud därigenom ska kunna döma människorna, allt genom det evangelium som alla kunnat få kunskap om (Matt 24:14, Kol 1:23, se Matt 25:31f.) och som kommit till oss genom vår Frälsare och Herre Jesus Kristus. Gud som är Fadern, Sonen och den helige Ande, har överlämnat hela domen åt Sonen, för att han ska döma världen genom vår Guds nitälskan och genom budskapet om vilket Paulus skriver:

  mitt evangelium och den förkunnelsen om Jesus Kristus, enligt uppenbarelsen av den hemlighet som har varit dold sedan världens början, men som nu har uppenbarats och genom profetiska Skrifter på den evige Gudens befallning gjorts känd… Rom 16:25-26

  Det är alltså genom ordet om Guds plan (Kol 1:25-26) att utvälja ett folk åt sitt namn, som han frälser och räddar och kallar sin brud

  Enjoying the preview?
  Page 1 of 1