Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

El mite de la natura en publicitat
El mite de la natura en publicitat
El mite de la natura en publicitat
Ebook120 pages2 hours

El mite de la natura en publicitat

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

La natura tant suscita pors i recels com desperta passions i devocions. La mirada humana sobre la natura ha variat al llarg del temps a mesura que la revolució tecnocientífica s'ha consolidat. L'objectiu d'aquest volum és analitzar els principals discursos sobre la natura representats per la publicitat i els valors que s'hi transmeten. El text intercala teoria i pràctica, ja que s'hi comenten un conjunt d'imatges publicitàries amb la pretensió d'il·lustrar els relats i les concepcions culturals que traspuen les representacions comercials de la natura. Aquest estudi examina la relació entre el llenguatge publicitari i la natura, per establir, tot seguit, una sèrie de natures prototípiques, connectades a unes determinades imatges de marca, aplicant les eines heurístiques proporcionades per la semiòtica narrativa i l'anàlisi del discurs.
LanguageCatalà
Release dateJun 4, 2017
ISBN9788437095974
El mite de la natura en publicitat

Related to El mite de la natura en publicitat

Titles in the series (40)

View More

Related ebooks