Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Analiza swot w 4 krokach: Jak korzystać z matrycy SWOT, aby zmienić życie zawodowe i biznesowe
Analiza swot w 4 krokach: Jak korzystać z matrycy SWOT, aby zmienić życie zawodowe i biznesowe
Analiza swot w 4 krokach: Jak korzystać z matrycy SWOT, aby zmienić życie zawodowe i biznesowe
Ebook35 pages18 minutes

Analiza swot w 4 krokach: Jak korzystać z matrycy SWOT, aby zmienić życie zawodowe i biznesowe

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Co to jest Analiza Swota i jak to działa? Przez kogo może być używany i z jakim skutkiem? W jaki sposób to narzędzie może wpłynąć na rozwój zawodowy człowieka lub wzrost całej organizacji?

W tym przewodniku znajdziesz proste, jasne i wyczerpujące wyjaśnienie, jak zbudować matrycę Swota, która działa. Książka bierze czytelnika za rękę i towarzyszy mu w czterech stopniowych krokach, które podkreślają kluczowe punkty tematu:

- co to jest Analiza Swota i jak to działa;
- jakie są najlepsze strategie przygotowania i budowy;
- jak stworzyć skuteczną matrycę;
- jakie są najlepsze praktyki i częste błędy, których należy unikać, aby osiągnąć sukces w analizie Swota.

Nauka korzystania z tej strategii analizy rynku może stać się działaniem dostępnym dla każdego, ale tylko wtedy, gdy wiesz, jak to zrobić. Przestań marnować czas za tysiącami stron podręczników teoretycznych i odkryj, co jest naprawdę ważne, poprzez prostą, stymulującą i natychmiastową lekturę.
LanguageJęzyk polski
Release dateOct 3, 2020
ISBN9791220203579
Analiza swot w 4 krokach: Jak korzystać z matrycy SWOT, aby zmienić życie zawodowe i biznesowe

Related to Analiza swot w 4 krokach

Related ebooks

Related categories

Reviews for Analiza swot w 4 krokach

Rating: 0 out of 5 stars
0 ratings

0 ratings0 reviews

What did you think?

Tap to rate