Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Plan marketingowy w 4 etapach: Strategie i kluczowe kroki w tworzeniu planów marketingowych, które działają
Plan marketingowy w 4 etapach: Strategie i kluczowe kroki w tworzeniu planów marketingowych, które działają
Plan marketingowy w 4 etapach: Strategie i kluczowe kroki w tworzeniu planów marketingowych, które działają
Ebook38 pages20 minutes

Plan marketingowy w 4 etapach: Strategie i kluczowe kroki w tworzeniu planów marketingowych, które działają

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Co to jest plan marketingowy i jak to działa? Komu to naprawdę służy i jak może pomóc profesjonaliście lub firmie w uzyskaniu przewagi nad konkurencją? Jak może to mieć wpływ na rozwój firmy? 

W tym przewodniku znajdziecie Państwo proste, jasne i wyczerpujące wyjaśnienia, jak prawidłowo przygotować plan marketingowy i jakie są najlepsze praktyki dostępne obecnie, aby doskonale wykonać to zadanie. Książka bierze czytelnika za rękę i towarzyszy mu w czterech stopniowych krokach, które podkreślają kluczowe punkty tematu:

- co to jest plan marketingowy i jak to działa;
- jak napisać skuteczny plan marketingowy;
- jak zbudować udany plan marketingowy;
- jakie są najlepsze praktyki, najczęstsze błędy i najskuteczniejsze narzędzia do pomiaru wyników.

Zbudowanie udanego planu marketingowego może stać się przystępnym biznesem dla każdego, ale tylko wtedy, gdy wiesz jak to zrobić. Przestań marnować czas za tysiącami stron podręczników teoretycznych i odkryj, co naprawdę ma znaczenie przy prostej, stymulującej i natychmiastowej lekturze.
LanguageJęzyk polski
Release dateOct 3, 2020
ISBN9791220203555
Plan marketingowy w 4 etapach: Strategie i kluczowe kroki w tworzeniu planów marketingowych, które działają

Related to Plan marketingowy w 4 etapach

Related ebooks

Reviews for Plan marketingowy w 4 etapach

Rating: 0 out of 5 stars
0 ratings

0 ratings0 reviews

What did you think?

Tap to rate

Review must be at least 10 words

  Book preview

  Plan marketingowy w 4 etapach - Stefano Calicchio

  Rozwiązania

  Wprowadzenie

  "Podróż tysiąca mil

  zaczyna się od małego kroku".

  Laotańska Tse

  Co to jest plan marketingowy i jak to działa? Komu on naprawdę służy i jak może pomóc profesjonaliście lub firmie uzyskać przewagę nad konkurencją? W jaki sposób może on wpłynąć na rozwój firmy?

  Takie pytania są bardzo częste w umysłach tych, którzy mają zamiar napisać plan marketingowy. Często dokument ten jest wymagany z zewnątrz i jest sporządzany w pośpiechu, po prostu w celu sprostania zewnętrznej presji, zamieniając cenne narzędzie w zmarnowaną szansę.

  Z drugiej strony, stworzenie dokumentu, który jest naprawdę skuteczny i funkcjonalny, wymaga precyzyjnego planowania i nabycia konkretnych umiejętności, których można się nauczyć na następnych stronach. W trakcie pisania tego podręcznika postawiłem sobie za cel zaoferowanie Państwu tekstu, który może naprawdę wzbogacić czas poświęcony na czytanie, a jednocześnie być prosty, ale nie uproszczony.

  Idea przekazania czytelnikowi kluczowych funkcjonalnych, skutecznych i dobrze wyrażonych koncepcji jest w istocie istotą planu marketingowego, który działa, ponieważ świat pracy jest obecnie przytłoczony obszernymi opracowaniami, które wymagają czasu, aby dotrzeć do sedna sprawy i w praktyce często okazują się być prawdziwą stratą czasu.

  Na następnych stronach wyjaśnię, dlaczego kompetencje i konkretność są dwoma kluczowymi słowami, którymi należy się kierować, aby uzyskać skuteczny dokument zarówno wewnętrznie (aby zaplanować działania marketingowe, które należy podjąć), jak i zewnętrznie (aby przekazać partnerom i interesariuszom świadomość swojego potencjału marketingowego).

  Wreszcie, podejście krok po kroku, z którym zdecydowałem się stworzyć ten przewodnik, ma na celu wyraźne nakreślenie sprawy, ale również zmotywowanie Państwa do przyjęcia opisanych informacji i wprowadzenia ich w życie poprzez stopniowy proces. Podążanie tą drogą jest prawdopodobnie najlepszym sposobem na jak najlepsze wykorzystanie tego podręcznika i przejęcie kontroli nad swoimi działaniami marketingowymi.

  Każdy wielki

  Enjoying the preview?
  Page 1 of 1