Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Ілюзія Бога
Ілюзія Бога
Ілюзія Бога
Ebook676 pages12 hours

Ілюзія Бога

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

•Світовий бестселер, який має прочитати кожен •Від автора сенсаційного «Егоїстичного гену» •Перекладено понад тридцятьма мовами Річард Докінз спонукає читача неупереджено поглянути на сенс релігії, не нав’язуючи власної думки, а заохочуючи до самостійних роздумів і висновків. Автор розглядає особливості так званої «ейнштейнівської релігії», за якою Бог — це метафора на позначення загадковості Всесвіту, критикує «гіпотезу про Бога», осмислює, чи дійсно релігія є регулятором моральності, розкриває значення еволюції та природного добору. Кожну свою тезу науковець підкріплює цікавими історичними фактами та посиланнями на достовірні джерела. Нарешті один із провідних науковців сьогодення зібрав усі свої міркування щодо релігії в цю надзвичайну книжку.Стівен Пінкер, професор психології Гарвардського університету. Про автора: Річард Докінз — британський еволюційний біолог і відомий популяризатор науки. Лауреат численних літературних і наукових премій, зокрема премії Майкла Фарадея, премії Королівської наукової спільноти в галузі літератури та Міжнародної космічної премії. Його книжка «Егоїстичний ген» принесла авторові всесвітнє визнання. Докінз належить до сотні найгеніальніших людей, які живуть у наш час. •Svіtovij bestseler, jakij maє prochitati kozhen •Vіd avtora sensacіjnogo «Egoїstichnogo genu» •Perekladeno ponad tridcjat'ma movami Rіchard Dokіnz sponukaє chitacha neuperedzheno pogljanuti na sens relіgії, ne nav’jazujuchi vlasnoї dumki, a zaohochujuchi do samostіjnih rozdumіv і visnovkіv. Avtor rozgljadaє osoblivostі tak zvanoї «ejnshtejnіvs'koї relіgії», za jakoju Bog — ce metafora na poznachennja zagadkovostі Vsesvіtu, kritikuє «gіpotezu pro Boga», osmisljuє, chi dіjsno relіgіja є reguljatorom moral'nostі, rozkrivaє znachennja evoljucії ta prirodnogo doboru. Kozhnu svoju tezu naukovec' pіdkrіpljuє cіkavimi іstorichnimi faktami ta posilannjami na dostovіrnі dzherela. Nareshtі odin іz provіdnih naukovcіv s'ogodennja zіbrav usі svoї mіrkuvannja shhodo relіgії v cju nadzvichajnu knizhku.Stіven Pіnker, profesor psihologії Garvards'kogo unіversitetu. Pro avtora: Rіchard Dokіnz — britans'kij evoljucіjnij bіolog і vіdomij populjarizator nauki. Laureat chislennih lіteraturnih і naukovih premіj, zokrema premії Majkla Faradeja, premії Korolіvs'koї naukovoї spіl'noti v galuzі lіteraturi ta Mіzhnarodnoї kosmіchnoї premії. Jogo knizhka «Egoїstichnij gen» prinesla avtorovі vsesvіtnє viznannja. Dokіnz nalezhit' do sotnі najgenіal'nіshih ljudej, jakі zhivut' u nash chas.

LanguageУкраїнська мова
Release dateOct 8, 2019
ISBN9786171256996
Ілюзія Бога

Related to Ілюзія Бога

Related ebooks