Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Polowanie na grubego zwierza
Polowanie na grubego zwierza
Polowanie na grubego zwierza
Ebook36 pages33 minutes

Polowanie na grubego zwierza

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Poruszające opowiadanie o relacjach między synem i ojcem, i ich wzajemnie wykluczających się przekonaniach. Rzecz o tym jak w poukładanym i przewidywalnym świecie syna pojawiają się zdrada, i chciwość, które wszystko niszczą. Ojciec, postanawia pomóc jedynakowi, podejmując kontrowersyjne działania, rozpoczynając walkę ze śmiercią o życie.

Martin Cross
Rocznik 1968, Wielkopolanin, absolwent Uniwersytetu Łódzkiego i Wyższej Szkoły Handlowej w Warszawie. Realizuje się w trzech projektach: krótkich opowiadaniach obyczajowych, dłuższych nowelach fantastycznych i długich thrillerach. Pracuje w instytucjach samorządowych. W dniu jego 44 urodzin Majowie zaplanowali koniec świata...
LanguageJęzyk polski
Publishere-bookowo.pl
Release dateSep 5, 2014
ISBN9788378593911
Polowanie na grubego zwierza

Read more from Martin Cross

Related to Polowanie na grubego zwierza

Related ebooks

Reviews for Polowanie na grubego zwierza

Rating: 0 out of 5 stars
0 ratings

0 ratings0 reviews

What did you think?

Tap to rate

Review must be at least 10 words

    Book preview

    Polowanie na grubego zwierza - Martin Cross

    Enjoying the preview?
    Page 1 of 1