Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Gengældelsens veje
Gengældelsens veje
Gengældelsens veje
Audiobook8 hours

Gengældelsens veje

Written by Pierre Andrézel

Narrated by Grete Tulinius

Rating: 0 out of 5 stars

()

About this audiobook

Gengældelsens veje foregår omkring 1840, og romanen udvikler sig fra en næsten idyllisk skildring af engelsk herregårdsliv til en intens gyserroman, der holder sin læser i uafbrudt spænding. To unge, smukke og dydige piger kommer ved skæbnens tilskikkelse i huset hos en ældre skotsk præst, og de tager med glæde imod hans invitation til at bo på hans ejendom i Frankrig. Men det viser sig meget snart, at det ikke er nogen helt almindelig præstegerning deres velynder og beskytter udøver... Gengældelsens veje er Karen Blixens eneste roman. Da den udkom i 1944, blev den en sensation på grund af sine litterære kvaliteter, og fordi Pieree Andrézel var et helt ukendt navn. Snart pegede den fornemme stilkunst dog imod, at det var Karen Blixen, der stod bag pseudonymet, men det var først efter krigen, hun vedkendte sig romanen, som hun stadig nægtede at acceptere som andet end en spøg.
LanguageDansk
PublisherGyldendal
Release dateOct 12, 2009
ISBN9788702085525
Gengældelsens veje

Related to Gengældelsens veje

Related audiobooks

Related articles

Reviews for Gengældelsens veje

Rating: 0 out of 5 stars
0 ratings

0 ratings0 reviews

What did you think?

Tap to rate

Review must be at least 10 words