Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

GT | Esra: Ljudbibeln
GT | Esra: Ljudbibeln
GT | Esra: Ljudbibeln
Audiobook39 minutes

GT | Esra: Ljudbibeln

Written by Ljudbibeln

Narrated by Ljudbibeln

Rating: 0 out of 5 stars

()

About this audiobook

GAMLA TESTAMENTET | ESRA

Esras bok är en skrift i judendomens Ketuvim och kristendomens Gamla testamente. Boken beskriver hur prästen Esra i sällskap med nästan 50 000 andra judar får återvända till Jerusalem från fångenskapen i Babylonien för att återuppbygga staden och templet, allt på direkt order av den persiske kungen Kyros II. Esra har kallats "den andre Moses". Esra omfattar delvis samma tid som Nehemja och Ester.

-

Ljudbibeln startade som ett ideellt projekt på förra sidan av millennieskiftet och i en tid då det digitala landskapet såg mycket annorlunda ut gentemot idag. Visionen var att leverera Bibeln på ett lättfattligt och inspirerande sätt i uppläst form samt att göra inspelningarna tillgängliga via nedladdning och som lyssningsbara "streamade" ljudfiler (vilket vid tiden knappt var ett existerande begrepp).

Den inlästa Ljudbibeln består av olika varianter från den så kallade 'Levande Bibeln' från olika utgivningar vid olika årtal.

LanguageSvenska
PublisherLjudbibeln
Release dateApr 22, 2022
ISBN9781669694366
GT | Esra: Ljudbibeln

More audiobooks from Ljudbibeln

Related to GT | Esra

Related audiobooks