Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

GT | Sakarja: Ljudbibeln
GT | Sakarja: Ljudbibeln
GT | Sakarja: Ljudbibeln
Audiobook35 minutes

GT | Sakarja: Ljudbibeln

Written by Ljudbibeln

Narrated by Ljudbibeln

Rating: 0 out of 5 stars

()

About this audiobook

GAMLA TESTAMENTET | SAKARJA

Sakarja ("Herren minns") är en profet som fått en bok i judendomens Neviim ("profeterna") och kristendomens Gamla Testamente uppkallad efter sig. Sakarja var en av de så kallade mindre profeterna och samtida med profeten Haggai.

Han uppträdde i Jerusalem omkring 520 f. Kr. och uppmanade sina landsmän att återuppbygga templet. Han betonar att det som har värde för Herren är rättfärdighet och barmhärtighet. Huvudinnehållet av hans profetior är framställt i form av åtta syner. Återstoden av Sakarjas bok, som torde tillhöra en senare tid, förutsäger världsmaktens störtande, de förskingrade israeliternas återkomst och upprättandet av Guds rike.

-

Ljudbibeln startade som ett ideellt projekt på förra sidan av millennieskiftet och i en tid då det digitala landskapet såg mycket annorlunda ut gentemot idag. Visionen var att leverera Bibeln på ett lättfattligt och inspirerande sätt i uppläst form samt att göra inspelningarna tillgängliga via nedladdning och som lyssningsbara "streamade" ljudfiler (vilket vid tiden knappt var ett existerande begrepp).

Den inlästa Ljudbibeln består av olika varianter från den så kallade 'Levande Bibeln' från olika utgivningar vid olika årtal.

LanguageSvenska
PublisherLjudbibeln
Release dateApr 23, 2022
ISBN9781669674023
GT | Sakarja: Ljudbibeln

More audiobooks from Ljudbibeln

Related to GT | Sakarja

Related audiobooks