Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

GT | Rut: Ljudbibeln
GT | Rut: Ljudbibeln
GT | Rut: Ljudbibeln
Audiobook13 minutes

GT | Rut: Ljudbibeln

Written by Ljudbibeln

Narrated by Ljudbibeln

Rating: 0 out of 5 stars

()

About this audiobook

GAMLA TESTAMENTET | RUT

Ruts bok är en skrift i judendomens Ketuvim och kristendomens Gamla testamente, som handlar om änkan Rut från Moab. Boken beskriver hur Gud genom Rut förbereder Kung Davids födelse.

Boken inleds med berättelsen om hur Noomi och hennes man samt deras två söner tvingas flytta från Betlehem i Juda till grannlande Moab (nuvarande Jordanien) på grund av hungersnöden i hemlandet. Under tiden i Moab gifter sig en av Noomis söner med moabitiskan Rut och den andra med Orpa. Efter att både Noomi och hennes svärdöttrar Rut och Orpa blivit änkor, följer Rut med sin svärmor Noomi när denna återvänder hem till Betlehem. Där gifter Rut efter en tid om sig med den rike Boas och blir därigenom farmor till kung Davids far. Berättelsens handling utspelar sig troligen under 1200-talet f.Kr, under "den tid då domarna regerade", möjligen i samband med den hungersnöd som föregick Gideon (Dom 6–8).

Boken läses i synagogan under den judiska högtiden shavuot (pingst).

-

Ljudbibeln startade som ett ideellt projekt på förra sidan av millennieskiftet och i en tid då det digitala landskapet såg mycket annorlunda ut gentemot idag. Visionen var att leverera Bibeln på ett lättfattligt och inspirerande sätt i uppläst form samt att göra inspelningarna tillgängliga via nedladdning och som lyssningsbara "streamade" ljudfiler (vilket vid tiden knappt var ett existerande begrepp).

Den inlästa Ljudbibeln består av olika varianter från den så kallade 'Levande Bibeln' från olika utgivningar vid olika årtal.

LanguageSvenska
PublisherLjudbibeln
Release dateApr 21, 2022
ISBN9781669683971
GT | Rut: Ljudbibeln

More audiobooks from Ljudbibeln

Related to GT | Rut

Reviews for GT | Rut

Rating: 0 out of 5 stars
0 ratings

0 ratings0 reviews

What did you think?

Tap to rate

Review must be at least 10 words