Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Завеі, снежань
Завеі, снежань
Завеі, снежань
Audiobook13 hours

Завеі, снежань

Rating: 0 out of 5 stars

()

About this audiobook

Апошні твор "Палескай хронікі" - раман “Завеі, снежань”. У кнізе дзянне адбываецца на фоне вострай ідэалагічнай і палітычнай барацьбы ў Беларусі 1930-х гадоў мінулага стагоддзя. Менавіта гэтая барацьба стала цэнтрам ўвагі пісьменніка. Асабістае жыццё персанажаў цесна пераплятаецца з сацыяльна-палітычнай сітуацыяй у краіне, героі становяцца закладнікамі жорсткай дзяржаўнай сістэмы, пабудаванай на насіллі.

LanguageБеларуская мова
PublisherМоцАрт
Release dateApr 17, 2022
ISBN9781669697169

Related to Завеі, снежань

Titles in the series (3)

View More

Related audiobooks

Related categories

Reviews for Завеі, снежань

Rating: 0 out of 5 stars
0 ratings

0 ratings0 reviews

What did you think?

Tap to rate

Review must be at least 10 words