Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Делегування & керування
Делегування & керування
Делегування & керування
Ebook154 pages36 minutes

Делегування & керування

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Ця книжка навчить вас мистецтва ефективного делегування та розподілу обов’язків. Підвищити продуктивність компанії, налагодити комунікацію зі співробітниками, вибудувати чітку стратегію керівництва, розподілити обов’язки між підлеглими відповідно до їхніх можливостей, встигнути вирішити більше важливих задач за менший час із допомогою злагодженої командної роботи, промоніторити виконання завдань та здійснити підтримку проектів – ці та інші премудрості керівництва викладені у виданні.

LanguageУкраїнська мова
Release dateOct 8, 2019
ISBN9786171257023
Делегування & керування

Related to Делегування & керування

Related ebooks