Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Vocabulari visual del català: El cos, la identitat, els estats d'ànim, la roba
Vocabulari visual del català: El cos, la identitat, els estats d'ànim, la roba
Vocabulari visual del català: El cos, la identitat, els estats d'ànim, la roba
Ebook32 pages5 minutes

Vocabulari visual del català: El cos, la identitat, els estats d'ànim, la roba

Rating: 5 out of 5 stars

5/5

()

Read preview

About this ebook

Vocabulari visual del català és una col·lecció temàtica pensada per a què puguis practicar el català en diferents àmbits, posant al teu abast un material de treball innovador que et servirà com a complement per a qualsevol mètode d'aprenentatge de l'idioma.
Cada volum consta de quatre unitats adaptades al marc comú europeu de referència per a les llengües (MCER).
Per facilitar la consulta i una millor explotació del material, al final del llibre trobaràs un glossari alfabètic i un glossari temàtic. En aquests glossaris, totes les paraules, et portaran a la pàgina on estan enllaçades, amb un sol clic. Així de fàcil, així de senzill.


___


VISITA LA NOSTRA PÀGINA WEB WWW.PAROLASLANGUAGES.COM

LanguageCatalà
Release dateJul 29, 2018
Vocabulari visual del català: El cos, la identitat, els estats d'ànim, la roba
Read preview

Related to Vocabulari visual del català

Titles in the series (4)

View More

Related ebooks

Related categories

Reviews for Vocabulari visual del català

Rating: 5 out of 5 stars
5/5

1 rating0 reviews

What did you think?

Tap to rate

Review must be at least 10 words

    Book preview

    Vocabulari visual del català - Paula Igel

    Enjoying the preview?
    Page 1 of 1