Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Nasawing Pagasa
Nasawing Pagasa
Nasawing Pagasa
Ebook87 pages32 minutes

Nasawing Pagasa

Rating: 3.5 out of 5 stars

3.5/5

()

Read preview
LanguageTagalog
Release dateNov 27, 2013
Nasawing Pagasa

Related to Nasawing Pagasa

Related ebooks

Reviews for Nasawing Pagasa

Rating: 3.5 out of 5 stars
3.5/5

2 ratings1 review

What did you think?

Tap to rate

Review must be at least 10 words

  • Rating: 5 out of 5 stars
    5/5
    lll

Book preview

Nasawing Pagasa - Angel De los Reyes

The Project Gutenberg EBook of Nasawing Pagasa, by Angel de los Reyes

This eBook is for the use of anyone anywhere at no cost and with

almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or

re-use it under the terms of the Project Gutenberg License included

with this eBook or online at www.gutenberg.net

Title: Nasawing Pagasa

Author: Angel de los Reyes

Release Date: November 15, 2005 [EBook #17070]

Language: Tagalog

*** START OF THIS PROJECT GUTENBERG EBOOK NASAWING PAGASA ***

Produced by Tamiko I. Camacho, Pilar Somoza and the Online

Distributed Proofreading Team at http://www.pgdp.net (This

file was made using scans of public domain works from the

University of Michigan Digital Libraries.)ANGEL DE LOS REYES

KASAYSAYANG TAGALOG

¡¡NASAWING PAGASA!!

ITÓ RIN ANG

NAPALATHALA SA

PAHAYAGANG

ANG DEMOCRACIA

NOONG ABRIL ÑG 1910

NA NILAGDAAN ÑG

MULAWIN

NAGKAROON ÑG MGA

PAGBABAGO

AT INAYOS ANG

KAMALIAN

MAYNILA

KAPULUANG PILIPINAS

1912


¡NASAWING PAGASA!

KASAYSAYANG TAGALOG

kasaysayang napalathala sa pahayagáng ang democracia noóng abril ñg 1910 na nilagdaán ñg mulawin. nagkaroón ñg mga pagbábago at inayos ang nagíng kamálian.

SINULAT NI

ANGEL DE LOS REYES

kumatha ñg mga kasaysayang ang diyosa inéng ¡kristong magdaraya! ¡imbing kapalaran! ¡parusa ñg diyós! ¡hinagpís ni loleng! at ¡tayo ay mamundók!

MAYNILA, K.P.

LIMBAGÁNG ESFUERZO OBRERO

1912


LAHAT TUNGKOL PILIPINO

ay dapat bumasa ñg babasahing tagalogInyong paghanapin sa mga aklatan

at makabibili sa makákayanan

upang huwag kayóng tamaa't masaktan

sa mga kasunód na palo at uñgal.


TALAAN NG NILALAMAN

MGA PAGUNITA NA DAPAT NUYNUYIN

SA MAGLÍLIWALÍW SA Bayan ng̃ Antipulo

ANG MGA PUMÁPATÁY SA Kalulwá ñg Bayan

MABUTI KANG TAO NGUNI'T Masama kang Kristiyano

¿SINO ANG NATUMPÁK? Kayó nga ang humatol

SA KINAÚUKULAN ¡Maaliwalas ang daan ko!

PANG̃UNANG SALITA NI AMADO JACINTO

¡NASAWING PAGASA! Kasaysayang Tagalog

PARAÑGAL SA KUMATHA ÑG ¡NASAWING PAGASA!SA MAGLÍLIWALÍW SA

Bayan ng̃ Antipulo

Anim na binibini ang nang̃akálupasay sa lilim nang isáng puno ng̃ manggá sa bayang Antipulo nang taóng nagdaan. Pawa siláng

Enjoying the preview?
Page 1 of 1