Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Het zonderlinge geval van Dr. Jekyll en den heer Hyde
Het zonderlinge geval van Dr. Jekyll en den heer Hyde
Het zonderlinge geval van Dr. Jekyll en den heer Hyde
Audiobook3 hours

Het zonderlinge geval van Dr. Jekyll en den heer Hyde

Rating: 0 out of 5 stars

()

About this audiobook

De vermaarde arts dr. Henry Jekyll vindt een middel uit dat de kwade kant van zijn persoonlijkheid, die hij Edward Hyde noemt, oproept. Met een tegengif kan hij terugkeren naar zijn goede ik, maar dit tegengif wordt steeds minder effectief. Hierdoor kan hij zijn kwade evenbeeld steeds minder in toom houden, met alle gevolgen van dien. De Schotse schrijver Robert Louis Stevenson (1850-1894) werd vooral bekend met zijn piratenroman Schateiland uit 1883, maar hij schreef vele romans, reisverhalen, gedichten en toneelstukken. Zijn werk werd veelvuldig verfilmd.
LanguageNederlands
PublisherSAGA Egmont
Release dateJul 17, 2019
ISBN9788726208511
Author

Robert Louis Stevenson

Robert Louis Stevenson (1850–1894) was a well-respected Scottish writer. With a propensity toward imaginative thought and rebellious philosophies, Stevenson traveled throughout the world during his life, using his experiences in much of his writing. His two best-known stories, Treasure Island and Dr. Jekyll and Mr. Hyde, are classics of Western literature.

Related to Het zonderlinge geval van Dr. Jekyll en den heer Hyde

Related audiobooks

Related articles

Related categories

Reviews for Het zonderlinge geval van Dr. Jekyll en den heer Hyde

Rating: 0 out of 5 stars
0 ratings

0 ratings0 reviews

What did you think?

Tap to rate

Review must be at least 10 words