Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

En ny tid
En ny tid
En ny tid
Audiobook4 hours

En ny tid

Written by Ida Jessen

Narrated by Ida Jessen

Rating: 0 out of 5 stars

()

About this audiobook

I 1904 kommer en ung friskolelærerinde til Thyregod, hvor hun hurtigt gifter sig med distriktslægen, dr. Bagge. Efter 23 års barnløst ægteskab dør lægen, og fru Bagge skal i gang med et nyt selvstændigt liv. Romanen er hendes dagbog fra en tid med mange omvæltninger.

LanguageDansk
PublisherGyldendal
Release dateFeb 5, 2016
ISBN9788702185621
En ny tid

More audiobooks from Ida Jessen

Related to En ny tid

Related audiobooks

Related articles

Related categories

Reviews for En ny tid

Rating: 0 out of 5 stars
0 ratings

0 ratings0 reviews

What did you think?

Tap to rate

Review must be at least 10 words