Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Are You Busy Friday?
Are You Busy Friday?
Are You Busy Friday?
Ebook73 pages1 hour

Are You Busy Friday?

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

The story, written in the first person, is a collection of messages which form Maria’s sustained monologue with the world. Through her e-mails we find out about the questions she is facing and sense the answers she is considering. The protagonist shares with us a story which will, inevitably, be the turning point in her life.

LanguageEnglish
PublisherOmniaBooks
Release dateSep 23, 2013
ISBN9788494144721
Are You Busy Friday?
Author

Núria Salán Ballesteros

Núria Salán Ballesteros va néixer a Barcelona, a la primavera de 1963 tot i que i als poquets dies la van portar a viure a Sant Boi de Llobregat, on ha viscut tota la seva vida.Llicenciada en Ciències Químiques i amb l’especialitat de Metal•lúrgia és investigadora i professora a la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC).La seva part literària desperta ara ja fa uns anys, donant els primers fruits l’any 2011 que va guanyar el primer premi del Concurs de Relats Breus de Sant Joan Despí amb el relat breu El Curs de Gestió de l’Estrès, i amb la novel•la Quedem divendres? Inicia la seva etapa com escriptora fora de l’àmbit científic-tecnològic.

Related to Are You Busy Friday?

Related ebooks

Contemporary Romance For You