Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Alladyn i czarodziejska lampa
Alladyn i czarodziejska lampa
Alladyn i czarodziejska lampa
Audiobook5 hours

Alladyn i czarodziejska lampa

Published by Wydawnictwo Błysk

Narrated by Karol Kunysz

Rating: 0 out of 5 stars

()

About this audiobook

Seria “Baśnie 1000 i jednej nocy” to niezwykła kolekcja opowieści z Orientu, które urzekają swoją fantazją, humorem i mądrością.

Zostały spisane przez różnych autorów w ciągu kilku wieków i pochodzą z różnych kultur, takich jak arabska, perska, indyjska i turecka. Wszystkie baśnie łączy postać Szeherezady, która opowiada je swojemu mężowi, sułtanowi Szahrijarowi, aby ocalić swoje życie i zmienić jego okrucieństwo w miłość.


Wśród baśni znajdziemy takie słynne historie jak “Aladyn i czarodziejska lampa”, “Ali Baba i czterdziestu rozbójników”, “Opowieść o Sindbadzie Żeglarzu” i wiele innych. Są to opowieści pełne przygód, romansów, niespodzianek i cudów, które zachwycają czytelników i słuchaczy od wieków.


Seria obejmuje piętnaście baśni w tłumaczeniu i opracowaniu Bolesława Leśmiana, jednego z najwybitniejszych polskich poetów.


Niniejszy zbiór obejmuje baśnie:

1. Aladyn i czarodziejska lampa

2. Opowieść o dwóch siostrach, które trzeciej zazdrościły


© 2024 Wydawnictwo Błysk (Audiobook): 9788367739825

LanguageJęzyk polski
Release dateMay 8, 2024
ISBN9788367739825
Alladyn i czarodziejska lampa

Related to Alladyn i czarodziejska lampa

Titles in the series (2)

View More

Related audiobooks

Reviews for Alladyn i czarodziejska lampa

Rating: 0 out of 5 stars
0 ratings

0 ratings0 reviews

What did you think?

Tap to rate

Review must be at least 10 words