Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Liberty
Liberty
Liberty
Audiobook29 hours

Liberty

Written by Jakob Ejersbo

Narrated by Martin Greis

Rating: 0 out of 5 stars

()

About this audiobook

Christian er søn af et dansk ægtepar, der bor og arbejder i Tanzania. Han føler sig meget overladt til sig selv, men bliver ven med Marcus, en sort dreng med en miserabel familiebaggrund, som arbejder for en svensk familie.

Vi følger skiftevis de to drenge gennem de ofte meget intense og voldsomme oplevelser, den afrikanske virkelighed udsætter dem for, en verden fyldt med modsætninger og konflikter i alle generationer og alle miljøer, hvor enhver er sin egen lykkes smed, og hvor sex og sygdom, død og alkohol er allestedsnærværende og spiller de dominerende roller.

De to drenges venskab vokser sig varmt og stærkt, men det går bedst, mens de er børn, og helt lykkeligt bliver det aldrig: Den hvide vil være sort, den sorte hvid – og efterhånden som de bliver ældre, vokser modsætningsforholdet mellem dem, ikke engang musikken kan mere holde dem sammen, de gensidige forventninger viser sig ikke at kunne honoreres.

Christian bliver sendt til Danmark, hvor han skal bo hos slægtninge i Aalborg, men han kan ikke finde sig til rette og ender med at rejse tilbage til Afrika. Men heller ikke her føler han sig hjemme mere – han hverken kan eller vil leve op til den rolle, han som hvid skal påtage sig.;
LanguageDansk
PublisherGyldendal
Release dateApr 1, 2010
ISBN9788702092967
Liberty

More audiobooks from Jakob Ejersbo

Related to Liberty

Related audiobooks

Related articles

Reviews for Liberty

Rating: 0 out of 5 stars
0 ratings

0 ratings0 reviews

What did you think?

Tap to rate

Review must be at least 10 words