Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Trevors hemlighet – Skammen
Trevors hemlighet – Skammen
Trevors hemlighet – Skammen
Audiobook1 hour

Trevors hemlighet – Skammen

Written by L. Sherman

Narrated by Jannika Eriksson and Carl Larsson

Rating: 0 out of 5 stars

()

About this audiobook

Trevor har lämnat L.A. och Millie. Han känner sig förödmjukad och skamsen. Han vet mycket väl att han har varit feg. Hur kunde han tro att han förtjänade Millies kärlek? Han försöker döva smärtan med de medel han kan: sprit och klubben i London som är hans andra hem. Millie är rasande. Hur kunde Trevor svika henne igen? Den här gången är det inte okej att falla tillbaka i gamla mönster. Trevor är inte längre ungkarl, och när man är ett par står man vid varandras sida i nöd och lust. Millie börjar smida en listig och sexig plan för att locka Trevor tillbaka. Skammen är del 5 av 6 i serien om Trevor och Millie. Serien har en egen spellista på Spotify, ”Trevor’s Truth”.
LanguageSvenska
Release dateOct 27, 2022
ISBN9788702385960
Trevors hemlighet – Skammen

More audiobooks from L. Sherman

Related to Trevors hemlighet – Skammen

Titles in the series (6)

View More

Related audiobooks

Reviews for Trevors hemlighet – Skammen

Rating: 0 out of 5 stars
0 ratings

0 ratings0 reviews

What did you think?

Tap to rate

Review must be at least 10 words