Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Unavailable
Apache. Receptury. Wydanie II
Unavailable
Apache. Receptury. Wydanie II
Unavailable
Apache. Receptury. Wydanie II
Ebook322 pages4 hours

Apache. Receptury. Wydanie II

Rating: 0 out of 5 stars

()

Currently unavailable

Currently unavailable

About this ebook

Czy wiesz, jaki serwer HTTP jest najpopularniejszy w sieci? W?a?nie tak, jest to Apache! W lipcu 2008 roku jego udzia? w rynku wynosi? blisko 50% (wed?ug Netcraft). Historia tego serwera si?ga roku 1995, kiedy ukaza?a si? jego pierwsza oficjalna wersja, oznaczona numerem 0.6.2. Cechy, które zadecydowa?y o sukcesie tego rozwi?zania, to bezpiecze?stwo, skalowalno??, wielow?tkowo?? i obs?uga ró?norodnych j?zyków skryptowych.

Dzi?ki ksi??ce "Apache. Receptury" zapoznasz si? z gotowymi przepisami na rozwi?zanie ciekawych, specyficznych oraz intryguj?cych problemów. Nauczysz si? instalowa? serwer z ró?nych ?róde? oraz na ró?nych platformach. Dowiesz si?, w jaki sposób zwi?kszy? jego bezpiecze?stwo, jak uruchomi? serwery wirtualne oraz poprawi? wydajno?? Apache. Autorzy ksi??ki poka?? Ci, jak uruchomi? obs?ug? j?zyków skryptowych, tak aby serwowane strony sta?y si? dynamiczne. Ca?a wiedza zostanie przedstawiona w sprawdzony w tej serii sposób: problem - rozwi?zanie - analiza.

  • Sposoby instalacji serwera Apache
  • Dodawanie funkcjonalno?ci dzi?ki modu?om
  • Mo?liwo?ci rejestracji zdarze?
  • Konfiguracja serwerów wirtualnych
  • Wykorzystanie aliasów, przekierowa? oraz przepisa? (mod_rewrite)
  • Zarz?dzanie dost?pem do serwowanych zasobów
  • Bezpiecze?stwo serwera Apache
  • Wykorzystanie szyfrowanej transmisji - protokó? SSL
  • Zapewnienie wydajno?ci
  • Wykorzystanie j?zyków skryptowych
Oto ksi??ka z najlepszymi przepisami na Apache!
LanguageJęzyk polski
Release dateFeb 20, 2009
ISBN9781457176449
Unavailable
Apache. Receptury. Wydanie II
Author

Rich Bowen

Rich Bowen is a member of the Apache Software Foundation, and has been involved in the Apache Web Server documentation project since 1998. He is part of the web team at Asbury College, where he does server administration and web app development. He is the co-author of Apache Cookbook, and is the author of The Definitive Guide to Apache mod_rewrite. Rich can be found online at http://wooga.drbacchus.com/ and on the #apache IRC channel on irc.freenode.net.

Reviews for Apache. Receptury. Wydanie II

Rating: 0 out of 5 stars
0 ratings

0 ratings0 reviews

What did you think?

Tap to rate

Review must be at least 10 words