Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Lad det ske
Lad det ske
Lad det ske
Audiobook3 hours

Lad det ske

Written by Lauren Brooke

Narrated by Sara Qvist

Rating: 0 out of 5 stars

()

About this audiobook

Heartland er navnet på en hestefarm i USA - et behandlingshjem, hvor mishandlede og skræmte heste kan få ny tillid til deres omgivelser og et bedre liv.

Amy finder ud af, at hendes søster Lou forsøger at få kontakt med deres far, som de ikke har set i mange år, og det bekymrer hende. For hun er slet ikke parat til at gense den far, der gjorde deres mor så ulykkelig. Amy prøver at glemme sin uro ved at koncentrere sig om at behandle den nye hest Melody, som snart skal fole. Men det viser sig hurtigt, at der også er grund til bekymring i stalden.
LanguageDansk
PublisherGyldendal
Release dateDec 14, 2016
ISBN9788702224702
Lad det ske

More audiobooks from Lauren Brooke

Related to Lad det ske

Related audiobooks

Reviews for Lad det ske

Rating: 0 out of 5 stars
0 ratings

0 ratings0 reviews

What did you think?

Tap to rate

Review must be at least 10 words