Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Warsztaty Muzyki Niezwykłej 2017
Warsztaty Muzyki Niezwykłej 2017
Warsztaty Muzyki Niezwykłej 2017
Audiobook2 hours

Warsztaty Muzyki Niezwykłej 2017

Rating: 0 out of 5 stars

()

About this audiobook

Warsztaty Muzyki Niezwykłej to wiodący projekt Fundacji, przeznaczony dla wokalistów i instrumentalistów zainteresowanych muzyką liturgiczną. Poprzez Warsztaty chcemy realnie zmieniać oblicze Kościoła w Polsce. Zdając sobie sprawę, jak ważnym elementem liturgii jest muzyka, troszczymy się zarówno o jej tradycję, jak i o wyznaczanie nowych kierunków jej rozwoju.
LanguageJęzyk polski
Release dateDec 22, 2018
Warsztaty Muzyki Niezwykłej 2017

Related to Warsztaty Muzyki Niezwykłej 2017

Related audiobooks

Reviews for Warsztaty Muzyki Niezwykłej 2017

Rating: 0 out of 5 stars
0 ratings

0 ratings0 reviews

What did you think?

Tap to rate

Review must be at least 10 words