Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Jak zdradzają Polacy
Jak zdradzają Polacy
Jak zdradzają Polacy
Audiobook5 hours

Jak zdradzają Polacy

Rating: 0 out of 5 stars

()

About this audiobook

Prywatny detektyw na tropie najbardziej szokujących zdrad Polaków.

Dariusz Korganowski, były policjant dochodzeniowy, śledzi zdradzających, odkrywając skrywane romanse i tajne życia, które mogą zniszczyć więcej niż jedno serce. Czy zdrada może być doskonała? Autor rzuca światło na ciemne zakątki ludzkiej natury, oferując wgląd w mechanizmy zdrady i konsekwencje, które niesie. Niech każda wysłuchana minuta zachęci was do refleksji nad tym, co wy zrobilibyście na miejscu bohaterów reportażu.

Idealna dla fanek i fanów twórczości psycholog Katarzyny Miller.

Dariusz Korganowski - były funkcjonariusz policji pionu dochodzeniowo-śledczego. Po odejściu ze służby prywatny detektyw, specjalizujący się w sprawach kryminalnych i zdradach małżeńskich.

Patryk Szulc - dziennikarz śledczy. Specjalizuje się w tematyce przestępczości zorganizowanej.

Zuzanna Szulc - dziennikarka i autorka publikacji o tematyce kryminalnej.

LanguageJęzyk polski
PublisherSAGA Egmont
Release dateJun 3, 2024
ISBN9788727188805
Jak zdradzają Polacy

Related to Jak zdradzają Polacy

Related audiobooks

Reviews for Jak zdradzają Polacy

Rating: 0 out of 5 stars
0 ratings

0 ratings0 reviews

What did you think?

Tap to rate

Review must be at least 10 words