Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Дети капитана Гранта
Дети капитана Гранта
Дети капитана Гранта
Ebook357 pages5 hours

Дети капитана Гранта

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Книга об увлекательных, опасных приключениях и необыкновенных путешествиях в самые экзотические места земного шара. Она расскажет о мужестве и трусости, благородстве и подлости, о дружбе и вере в победу.

В желудке акулы была обнаружена бутылка с письмом — просьбой о помощи от потерпевших кораблекрушение моряков... Kniga ob uvlekatel'nyh, opasnyh prikljuchenijah i neobyknovennyh puteshestvijah v samye jekzoticheskie mesta zemnogo shara. Ona rasskazhet o muzhestve i trusosti, blagorodstve i podlosti, o druzhbe i vere v pobedu.

V zheludke akuly byla obnaruzhena butylka s pis'mom — pros'boj o pomoshhi ot poterpevshih korablekrushenie morjakov...

LanguageРусский
Release dateAug 5, 2020
ISBN9789661474351

Related to Дети капитана Гранта

Related ebooks

Fantasy For You