Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Kas sa oled tõesti uuesti sündinud veest ja Vaimust?
Kas sa oled tõesti uuesti sündinud veest ja Vaimust?
Kas sa oled tõesti uuesti sündinud veest ja Vaimust?
Ebook330 pages4 hours

Kas sa oled tõesti uuesti sündinud veest ja Vaimust?

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Selle pealkirja põhiteema on "uuesti sündida veest ja vaimust". Sellel on teema originaalsus. Teisisõnu, see raamat räägib meile selgelt, mis on uuestisünd ja kuidas uuesti sündida veest ja Vaimust ranges kooskõlas Piibliga. Vesi sümboliseerib Jeesuse ristimist Jordani ääres ja Piibel ütleb, et kõik meie patud anti edasi Jeesusele, kui Ristija Johannes Ta ristis. Johannes oli kogu inimkonna esindaja ja ülempreester Aaroni järeltulija. Aaron pani oma käed patuoina pea peale ja andis lepituspäeval kõik iisraellaste iga-aastased patud selle peale. See on tulevaste heade asjade vari. Jeesuse ristimine on käte pealepanemise antitüüp. Jeesus ristiti Jordani ääres käte pealepanemise vormis. Niisiis võttis Ta oma ristimise kaudu ära kõik maailma patud ja löödi risti, et pattude eest maksta. Kuid enamik kristlasi ei tea, miks Ristija Johannes Jeesuse Jordanis ristis. Jeesuse ristimine on selle raamatu märksõna ning vee ja Vaimu evangeeliumi asendamatu osa. Me saame uuesti sündida ainult siis, kui usume Jeesuse ristimisse ja Tema ristisse.

LanguageEesti keel
PublisherPaul C. Jong
Release dateFeb 8, 2024
ISBN9788928218578
Kas sa oled tõesti uuesti sündinud veest ja Vaimust?

Related to Kas sa oled tõesti uuesti sündinud veest ja Vaimust?

Related ebooks

Reviews for Kas sa oled tõesti uuesti sündinud veest ja Vaimust?

Rating: 0 out of 5 stars
0 ratings

0 ratings0 reviews

What did you think?

Tap to rate

Review must be at least 10 words

  Book preview

  Kas sa oled tõesti uuesti sündinud veest ja Vaimust? - Paul C. Jong

  Peame uuesti sündima veest ja vaimust

  Jumal, kui Ta lõi alguses taevad ja maa, lõi ka igavesed maailmad, H taeva ja põrgu. Ta lõi inimkonna oma näo järgi, kuid kuna esimene inimene Aadam tegi pattu Jumala ees, peavad kõik inimesed üks kord surema. „Ja otsekui inimestele on määratud kord surra, aga pärast seda kohus" (Heebrealased 9:27).

  Meie liha surm on tee igavesse ellu. Need, kes on ilma patuta, sisenevad taeva igavesse maailma ja naudivad igavesti Jumala lasteks olemist, samal ajal kui patused visatakse „tule ja väävli järve" (Ilmutus 20:10) ning neid piinatakse päeval ja öösel kõigi pärast. igavik.

  Seetõttu peab kogu inimkond uuesti sündima. Peame uuesti sündima oma usu kaudu, saama lunastatud kõigist pattudest ja saama õigeks. Sest ainult siis saame siseneda igavesse taevariiki. Piibel ütleb: „Kui keegi ei sünni veest ja Vaimust, ei või ta Jumala riiki pääseda!" (John 3:5) Veest ja Vaimust uuesti sündimine" on ainus viis, kuidas me pääseme igavesse Jumala kuningriiki.

  Mis on siis see „vesi ja „Vaim, mis laseb meil uuesti sündida? „Vesi Piiblis viitab „Jeesuse ristimisele.

  Miks Jeesuse, kes on Jumal, ristis Ristija Johannes? Kas see oli selleks, et näidata Tema alandlikkust? Kas see oli selleks, et kuulutada ennast Messiaks? Ei, ei olnud.

  Kui Ristija Johannes ristis Jeesuse ‘pangu oma mõlemad käed’ (Leviticus 16:21), oli see ‘üks õiguse täitmine’ (Roomlased 5:18), mis võttis ära kõik inimkonna patud.

  Vanas Testamendis andis Jumal Iisraelile armulise lunastuse seaduse. See oli selleks, et lepituspäeval saaks kõik Iisraeli selle aasta patud lunastada kõrge preester Aaroni kaudu, pannes käed patuoina pea peale ja kandes kõik patud sellele patuoinale..

  ilmutuse sõnad, mis kuulutasid ette igavese lepituse ohvri. See paljastas tõe, et kõik inimkonna patud kanduvad korraga üle Jeesusele, kes tuli Isa tahte kohaselt inimese lihas. Ja Ta ristis Ristija Johannes, kes oli Aaroni järeltulija ja kogu inimkonna esindaja.

  Kui Jeesus ristiti, ütles ta Johannesele: „Olgu nüüd nii; sest nõnda on meie kohus täita kõike õigust" (Matteus 3:15).

  Siin on sõnad „Sest nii on meile kohane täita kogu õigust sama tähendusega nagu Vana Testamendi ‘käte pealepanemine’. Nii kandusid kõik maailma patud Jeesusele ja see kustutab kõigi nende patud, kes usuvad. Sõna „Jumala õigus tähendus on „kõige õiglasem või „kõige kohasem.

  oma ristimise kaudu õiglasel ja sobival viisil täitnud kogu õiguse kõigi inimeste jaoks. Kuna Jeesus võttis ristimisega enda peale kõik inimeste patud, tunnistas Ristija Johannes järgmisel päeval: „Vaata, see on Jumala Tall, Kes võtab ära maailma patu!" (John 1:29)

  Kõik inimkonna patud oma õlgadel kõndis Jeesus risti poole. Ta võttis asendusliikmena kohut kõigi pattude eest, mille Ta oli enda peale võtnud ristimisega. Ta suri ristil, öeldes: „See on lõpetatud!" (John 19:30) Ta võttis kõik meie patud enda peale ja sai nende eest täieliku kohtumõistmise meie asemel.

  Vesi, mis tähendab Jeesuse ristimist, on päästmise antitüüp

  Seetõttu ei saa me päästetud ilma „usku Jeesuse ristimisse". Sellepärast kuulutas A- postitus Peetrus, et vesi, mis tähendab Jeesuse ristimist, on „sellele võrdluskujule vastavalt päästab teidki nüüd" (1 Peetrus 3:21).

  Tänapäeval ei usu enamik inimesi, kes usuvad Jeesusesse, Jeesuse ristimisse, „vette", vaid usuvad ainult Tema ristisurma. Kuid kas selline usk päästab patuseid? Kas me saame lunastada kõigist oma pattudest, kui usume ainult Jeesuse verre? Kas see võib anda meile pääste?

  Ei. Meid ei saa Jumala ees lunastada ainult Jeesuse ristisurma uskumisega.

  Kui Iisraeli rahvas tõi Vana Testamendi ajal lepitusohvri, poleks olnud õige tappa ohvrilooma ilma, et oleks eelnevalt käed looma pea peale pandud ja oma patud sellele edasi andnud. Seega oleks vale ja seadusevastane uskuda ainult Jeesuse risti, uskumata Tema ristimisse.

  Seetõttu ütles A- postel Peetrus: „Sellele võrdluskujule vastavalt päästab teidki nüüd vesi ristimisena, Jumala ees Jeesuse Kristuse ülestõusmise kaudu" (1 Peetrus 3:21).

  Nii nagu hävitati inimesed, kes Noa ajal ei uskunud suurde vette (uputusse), hävitatakse kindlasti ka need, kes ei usu vette, Jeesuse ristimine.

  Täielik usk, mis viib meid tõelise päästmiseni, on usk Jeesusesse Kristusesse, „kes tuleb vee ja vere kaudu, Jeesus Kristus" (1 Johannes 5:6). Me peaksime uskuma nii Jeesuse Kristuse ristimisse kui ka ristisse.

  A postel Johannes ütles, et õige usk on uskuda „Vaim ja vesi ja veri, ja need kolm liituvad ühte" (1 Johannes 5:8).

  Tõeline usk on selline uskumine. „Jeesus on Jumal ise ja ta tuli inimese lihas Vaimu läbi Neitsi Maarja keha kaudu ja võttis ära kõik maailma patud, ristides Ristija Johannese, Ristija Johannese poolt. kogu inimkond. Ja Jeesus läks ristile, kandes kõik maailma patud, ja sai meie kõigi eest kohtuotsuse." Seetõttu ei saa evangeelium olla täielik ilma ‘Jeesuse ristimise’, ‘veeta’ ja hoolimata sellest, kui hästi me Jeesusesse usume, ei jõua me kunagi igavese päästmiseni ilma sellesse uskumata.

  Ajalooline taust, mille tõttu tõeline evangeelium kirikule kaduma läks

  Miks on tänapäeval tõeline vee ja Vaimu evangeelium muutunud nii haruldaseks ja valeevangeeliumid on selle asemel laialt levinud kogu maailmas?

  Pärast Jeesuse ülestõusmist ja taevasse tõusmist kuulutasid apostlid seda „vee ja vere evangeeliumi". Uut Testamenti tähelepanelikult lugedes näeme, et mitte ainult Piibli kirjutajad, sealhulgas Paulus, Peetrus ja Johannes, vaid ka kõik A- postlid ja algkoguduse töötajad, olid selgelt kuulutanud ‘evangeeliumi vesi ja Vaim.

  Samal ajal oli kurat püüdnud evangeeliumi järk-järgult muuta ja kirikult elujõudu ära võtta. Nii oli kristlik kirik alates 313. aasta Milano edikti ajast sattunud kuradi hoolikalt laotud lõksu. Rooma impeeriumi poliitilised jõud suutsid vastutasuks kristluse tunnustamise eest riigireligioonina saavutada poliitilise stabiilsuse.

  Täpsustades, et „ristige igaüks, kes kirikusse siseneb", säilitas Rooma impeerium oma ühtsuse oma paljude kolooniate mitmekesisuse üle.

  Nende asjaolude tõttu asendati usuõpetuse alus Apostliku usutunnistuse retsiteerimisega. Seetõttu on „evangeelium ranges kooskõlas Piibliga, teisisõnu „vee ja Vaimu evangeelium, mis annab meile „väega ning Püha Vaimuga ja väga kindla veendumusega" (1 Tessalooniklased 1:5) — asendati valeevangeeliumiga. Just nagu Saatan oli kavandanud, õitses valeevangeelium, mis ei lubanud kellelgi uuesti sündida, kogu maailmas.

  Üle tuhande aasta pärast Milano edikti lämmatas kristluse tume keskaeg kogu Euroopa maailma. Kuigi paljudes riikides oli tekkinud rida uusi reformatsiooniliikumisi, mis kutsusid inimesi tagasi „Sõna, armu ja usu juurde, ei olnud ükski neist leidnud tõelist evangeeliumi, „vee ja vere evangeeliumi.

  Seda tõelist evangeeliumi on apostlite ajast saadik elus hoidnud vähesed, kes neid sõnu järgisid. Täpselt nagu maasse kadunud oja, mis tärkab uuesti madalamatel tasandikel, tõusis see taas pinnale viimastel päevadel, et kuulutada kogu maailmas.

  See on esimene raamat sel ajastul, mis jutlustab Jeesuse ristimise evangeeliumi nii, nagu see on Piiblis kirjutatud

  See on esimene raamat sel ajastul, mis jutlustab evangeeliumi ristimisest ja Jeesuse verest nii, nagu see on kirjas Pühakirjas. Tõeline evangeelium ütleb meile selgelt, et Ta võttis oma ristimisega ära kõik meie patud ja võttis ristil üle kohtumõistmise kõigi meie pattude eest. Olen kindel, et pole teist raamatut, mis jutlustaks vee ja vere evangeeliumi selgemalt ja ustavamalt kui see.

  Tänapäeva maailmas, kus Internet on väärtuslik vahend teadmiste uurimiseks ja avastamiseks, olen püüdnud leida töökaaslasi, kes teavad Jeesuse ristimise saladust ja jutlustavad. tõelist evangeeliumi, nagu Piiblis on kirjutatud, kes teavad ja kuulutavad Jeesuse usu läbi ristimise saladust. Aga ma olen siiani läbi kukkunud. Seetõttu otsustasin selle raamatu välja anda inglise keeles.

  Kui üleujutus katab kogu maailma, võib vesi voolata üle kogu maailma, kuid ükski pole joomiseks ohutu. Samamoodi on palju niinimetatud Jumala teenijaid, kes jutlustavad pseudoevangeeliumi, kuid pole kedagi, kes suudaks meile tõelise elu anda.

  Samaaria naine, kes jõi iga päev Jaakobi kaevust, ei suutnud oma vaimset janu kustutada, kuid kui ta jõi Jeesusest eluvett, teenis ta pääste ja kustutas seega janu kohe ja igaveseks.

  Eluvesi Jeesuses voolab selle raamatu igas nurgas. Kes sellest joob, see päästetakse patust igaveseks. Inimest ei seo enam kunagi patt, vaid pigem voolab temast välja elav vesi ja kustutab teiste hingede janu tema ümber.

  Hakkagem Jumala töölisteks, rikkumiste parandajateks

  Elame ajastul, mis on lähedal maailmalõpule. See on aeg, mil inimkonna patud on saavutanud oma täieliku mõõtu ja Jumala õiglane kohus on immanentne. Mõnedel teadlastel õnnestus lammas Dolly geneetiliselt paljundada ja inimesed on peaaegu valmis aktsepteerima geneetiliselt paljunenud inimesi.

  Täna ehitavad nad teist Paabeli torni. Viimati, kui inimkond selliseid asju proovis, hajutas Jumal nad üle maa laiali, ajades nende keeled segadusse. Nüüd on aeg, mil suured viletsused, Jumala õiglased vihad, valatakse peagi üle kõigi nende kadunud hingede peale, kes pole veel uuesti sündinud.

  Seetõttu palun teil seda raamatut hoolikalt uurida. Ma palvetan, et saaksite „uuesti sündida veest ja Vaimust". See raamat jutlustab evangeeliumi täpselt nii, nagu see on Piiblis kirjas.

  Olen kindel, et igaüks, kes selle raamatuga tutvub, ei jäta täpselt uuesti sündimata. Meie Issand Jeesus ütleb: „Kui te jääte Minu sõnasse, olete tõepoolest Minu jüngrid. Ja tunnetate tõe, ja tõde teeb teid vabaks!" (John 8:31-32) Õppigu läbi selle raamatu tõe sõnu tundma ning vabane patust ja surmast! Olgu teid lunastatud ja teenige Temas igavene elu!

  Tehkem koos Isa tööd, et päästa eksinud hinged, kuulutades „vee ja vere evangeeliumi". Loodan siiralt, et tõeline evangeelium hakkab taas särama kõikjal maailmas. Olen kindel, et tõeline evangeelium paneb teid parandama tänase kristliku usu rikkumisi tõe sõnadega.

  „Ja su omad ehitavad üles muistsed varemed, sa taastad endiste põlvede alusmüürid; sind nimetatakse ‘lõhutud müüride parandajaks’, ‘teeradade käidavaks tegijaks" (Jesaja 58:12).

  Paljud teist pole kindlasti tuttavad veest ja Vaimust uuesti sündimise evangeeliumiga. Seega olen püüdnud igas jutluses suurt rõhku panna Jeesuse ristimise ja Tema risti evangeeliumile.

  Kui Jeesust poleks ristitud, oleks Tema ristisurm olnud meie kõigi jaoks mõttetu. Need on põhjused, miks olen Tema ristimist korduvalt rõhutanud.

  Minu eesmärk on see teile selgeks teha. Kuni teid kõiki vee evangeeliumi (Jeesuse ristimine) ja Vaimuga õnnistatakse, tahaksin seda teie jaoks korrata.

  Ootan pikisilmi, et te kõik hakkaksite uskuma Tema ristimise ja vere evangeeliumi, et saada patust päästetud. Olen kindel, et see raamat juhatab sind uuesti sündima veest ja Vaimust.

  SISU

  Eessõna

  Esimene osa — jutlused

  1. Kõigepealt peame teadma oma pattudest, et neid lunastada (Mark 7:8-9,20-23)

  2. Inimesed on sündinud patustena (Mark 7:20-23)

  3. Kui me teeme asju seaduse järgi, kas see võib meid päästa? (Luukas 10:25-30)

  4. Igavene lunastus (John 8:1-12)

  5. Jeesuse ristimine ja pattude lepitamine (Matteus 3:13-17)

  6. Jeesus Kristus tuli vee, vere ja vaimu kaudu (1 Johannes 5:1-12)

  7. Jeesuse ristimine on patuste päästmise antitüüp (1 Peetrus 3:20-22)

  8. Küllusliku lepituse evangeelium (John 13:1-17)

  Teine osa — lisa

  1. Päästmise tunnistused

  2. Täiendav selgitus

  3. Küsimused ja vastused

  Jutlus 1

  Kõigepealt peame teadma

  oma pattudest, et neid

  lunastada

  Kõigepealt peame teadma

  oma pattudest, et neid

  lunastada

  < Mark 7:8-9 >

  „Kuna jätate kõrvale Jumala käsu, järgite te inimeste traditsiooni – kannide ja tasside pesemist ning palju muud sellist, mida teete. Ta ütles neile: „Liiga hästi te lükkate ümber Jumala käsu, et saaksite oma traditsioonist kinni pidada."

  < Mark 7:20-23 >

  „Ja Ta ütles: Mis inimesest välja tuleb, see rüvetab inimest. Sest seestpoolt, inimeste südamest lähtuvad kurjad mõtted, abielurikkumised, hoorused, mõrvad, vargused, ahnus, kurjus, pettus, nilbus, kuri silm, jumalateotus, uhkus, rumalus. Kõik need kurjad asjad tulevad seestpoolt ja rüvetavad inimest.

  Esiteks tahaksin määratleda, mis on patt. On patte, mille on määratlenud Jumal, ja on patte, mille on määratlenud inimene. Sõna patt,‘αμαρτία (hamartia)’ muistses Kreeka keeles tähendab „märgist mööda laskma". Teisisõnu, see on midagi valesti teha. Jumala korraldusi eirata on patt. Vaatleme esmalt inimlikku vaatenurka patule.

  Mis on patt?

  See on Jumala korralduste eiramine.

  Me tunneme pattu ära oma südametunnistuse järgi ja selle kaudu. Selle inimlikud standardid on aga erinevad vastavalt oma sotsiaalsele taustale, vaimsele seisundile, antud asjaoludele ja südametunnistusele.

  Seega on patu määratlus erinevatel inimestel erinev. Sõltuvalt iga inimese standarditest võib sama tegevust pidada patuseks või mitte. Seetõttu on Jumal andnud meile 613 Seaduse artiklit, mida tuleb kasutada patu absoluutse standardina.

  Allolev diagramm illustreerib inimkonna patte.

  Me ei tohiks kunagi seada patu standardeid omaenda südametunnistusele, mis põhineb sotsiaalsetel normidel.

  Meie südametunnistuse patud ei ole kooskõlas sellega, mida Jumal on patuks määratlenud. Seetõttu ei peaks me kuulama oma südametunnistust, vaid lähtuma patu standarditest Jumala käskudest.

  Igaühel meist on oma ettekujutus sellest, mis patt on. Mõned peavad seda oma puudusteks, samas kui teised leiavad, et see põhineb moonutatud käitumisel.

  Näiteks Koreas katavad inimesed oma vanemate hauad rohuga ja võtavad enda peale nende eest hoolitseda kuni surmani. Kuid ühes Paapua Uus-Guinea primitiivses hõimus austavad nad oma surnud vanemaid, pidutsedes pereliikmetega surnukehaga. (Ma ei ole kindel, kas nad küpsetavad rümba enne söömist.) Usun, et nad tahavad vältida keha söömist usside poolt. Need kombed näitavad, et inimeste arusaam patust on väga erinev.

  Ühe ühiskonna vooruslikku tegu võib teises ühiskonnas pidada barbaarseks. Piibel aga ütleb meile, et patt on eirata Jumala korraldusi. „Kuna jätate kõrvale Jumala käsu, järgite te inimeste traditsiooni – kannide ja tasside pesemist ning palju muud sellist, mida teete. Ta ütles neile: „Liiga hästi te lükkate ümber Jumala käsu, et saaksite oma traditsioonist kinni pidada" (Mark 7:8-9). Meie füüsiline välimus ei ole Jumala jaoks oluline, sest Ta vaatab meie südamesse.

  Isiku oma kriteerium on patt Jumala ees

  Mis on kõige tõsisem patt?

  See on Jumala Sõna eiramine.

  Tema tahte järgi elamata jätmine on patt Jumala ees. See on sama, mis mitte uskuda Tema Sõna. Jumal ütles, et on patt elada variseridena, kes hülgasid Jumala käsud ja tähtsustavad rohkem oma traditsioonilisi õpetusi. Jeesus pidas varisere silmakirjatsejateks.

  „Millisesse jumalasse sa usud? Kas sa tõesti austad ja ülendad Mind? Sa uhkustad Minu nimega, aga kas sa tõesti austad mind?" Inimesed vaatavad ainult välist välimust ja eiravad Tema Sõna. Kõige tõsisem patt on Tema Sõna eiramine. Kas olete sellest teadlik?

  Seadusetud teod, mis said alguse meie nõrkused on lihtsalt ülekohtused. Vead, mida teeme ja vead, mida teeme oma ebatäiuslikkuse tõttu, ei ole põhipatud, vaid vead. Jumal eristab patte ülekohtust. Need, kes eiravad Tema Sõna, on patused, isegi kui neil pole vigu. Nad on suured patused Jumala ees. Sellepärast sõimas Jeesus varisere.

  Pentateuhhis 1. Moosese raamatust 5. Moosese raamatuni on käske, mis ütlevad meile, mida teha ja mida mitte. Need on Jumala käsk, Tema käsud. Me ei pruugi olla võimelised neid 100% järgima, kuid me peaksime neid Tema käskudena tunnistama. Ta on need meile algusest peale andnud ja me peame neid vastu võtma kui Jumala Sõna.

  „Alguses oli Sõna, ja Sõna oli Jumala juures, ja Sõna oli Jumal" (John 1:1). Siis Ta ütles: „Saagu valgus! Ja valgus sai" (Genesis 1:3). Ta lõi kõik. Pärast seda kehtestas Ta Seaduse.

  „Ja Sõna sai lihaks ja elas meie keskel, ja Sõna oli Jumal" (John 1:1,14). Kuidas siis Jumal end meile näitab? Ta näitab end oma käskude kaudu, sest Jumal on Sõna ja Vaim. Niisiis, mida me Piibliks nimetame? Me nimetame seda Jumala Sõnaks.

  Siin öeldakse: „Sest hüljates Jumala käsu, te peate inimeste pärimust!" Tema seaduses on 613 artiklit. Tehke seda, aga ärge tehke seda, austage oma vanemaid… jne. Moosese raamatus on kirjas, kuidas mehed ja naised peaksid käituma ja mida teha, kui koduloom kukub kraavi… jne. Tema seaduses on 613 sellist artiklit.

  Kuna need ei ole inimeste sõnad, peaksime nende peale ikka ja jälle mõtlema. Kuigi me ei suuda täita kõiki Tema Seadusi, peaksime neid vähemalt tunnustama ja kuuletuma Jumalale.

  Jumala Sõnas on mõni lõik, mis pole õige? Variserid lükkasid kõrvale Jumala käsud ja pidasid inimeste pärimusi Tema käskudest kõrgemaks. Nende vanemate sõnadel oli suurem kaalu kui Jumala sõnadel. Kui Jeesus oli maa peal, oli ta selle tunnistajaks ja kõige rohkem tegi Talle haiget see, et inimesed eirasid Jumala käsku.

  Jumal on andnud 613 Seaduse artiklit, et panna meid mõistma oma patte ja näidata, et Tema on Tõde, meie püha Jumal. Kuna me kõik oleme Tema ees patused, peaksime elama usus ja uskuma Jeesusesse, kes on Jumalalt meile saadetud Tema armastuse pärast meie vastu.

  Inimesed, kes jätavad kõrvale Tema Sõna ega usu sellesse, on patused. Need, kes ei suuda Tema Sõna pidada, on samuti patused, kuid Tema Sõna kõrvalejätmine on tõsisem patt. Need, kes teevad nii ränga patu, satuvad põrgusse. Tema Sõnasse mitteuskumine on Tema ees suurim patt.

  Põhjus, miks Jumal meile seaduse andis

  Miks andis Jumal meile Seaduse?

  Panna meid mõistma oma patte ja

  karistust nende eest

  Mis oli põhjus, miks Jumal meile Seaduse andis? Selle eesmärk oli panna meid mõistma oma patte ja pöörduma tagasi Tema juurde. Ta andis meile 613 Seaduse artiklit, et saaksime oma patud ära tunda ja Jeesuse Kristuse kaudu lunastada. Sellepärast andis Jumal meile Seaduse.

  Roomlastele 3:20 öeldakse: „Käsu kaudu tuleb patu tundmine." Seetõttu teame, et Jumal ei andnud meile Seadust, et sundida meid selle järgi elama.

  Millised on siis teadmised, mida me Seadusest saame? See on see, et me oleme liiga nõrgad, et täielikult Seadust täielikult kuuletuda, ja et me oleme Tema ees rasked patused. Mida me mõistame Tema seaduse 613 artiklist? Me mõistame oma puudusi ja võimetust elada Tema Seaduse järgi. Me mõistame, et meie, Jumala loodud, oleme võimetud olendid ja ka tõsised patused Tema ees. Me kõik peaksime Tema Seaduse järgi põrgusse sattuma.

  Kui mõistame oma patte ja võimetust elada Tema Seaduse järgi, mida me siis teeme? Kas me püüame saada terviklikeks olenditeks? Ei. Peame tunnistama, et oleme patused, uskuma Jeesusesse, saama lunastatud vee ja Vaimu päästmise kaudu ning tänama Teda.

  Põhjus, miks Ta meile Seaduse andis, oli see, et sundida meid tunnistama oma patte ja teadma nende pattude eest määratud karistusi. Seetõttu tunnistaksime võimatu pääseda põrgust ilma Jeesuseta. Kui me usume Jeesusesse kui oma Päästjasse, siis meid lunastatakse. Ta andis meile Seaduse, et juhtida meid Päästja Jeesuse juurde.

  Jumal lõi Seaduse, et panna meid mõistma, kui üdini patused me oleme, ja päästa oma hing sellisest patust. Ta andis meile Seaduse ja läkitas oma ainusündinud Poja, Jeesus, et meid päästa, võttes kõik meie patud Tema ristimise kaudu. Temasse uskumine võib meid päästa.

  Oleme lootusetud patused, kes peavad uskuma Jeesusesse, et vabaneda patust, saada Tema lasteks ja anda kogu au Jumalale tagasi.

  Me peaksime mõistma, mõtlema ja otsustama Tema Sõna kaudu, sest kõik pärineb Temalt. Samuti peame mõistma lunastuse tõde Tema Sõna kaudu. See on õige ja tõeline usk.

  Mis on inimolendi südames?

  Mida me peaksime tegema

  Jumala ees?

  Peaksime tunnistama oma patud ja paluma

  Jumalal meid päästa.

  Usk peaks algama Jumala Sõnast ja me peaksime Temasse uskuma Tema Sõna kaudu. Kui ei, siis eksime. See oleks vale ja vale usk.

  Kui variserid ja kirjatundjad nägid Jeesuse jüngreid määrdunud kätega leiba söömas, ei oleks nad saanud neid noomida, kui nad oleksid vaadanud seda Jumala Sõna vaatenurgast. Sõna ütleb meile, et kõik, mis inimesesse väljastpoolt siseneb, ei saa teda rüvetada, sest see läheb läbi mao ja väljub kehast, mõjutamata südant.

  Nagu on öeldud Markuse 7:20-23: Ja Ta ütles: „Mis inimesest välja tuleb, see rüvetab inimest. Sest seestpoolt, inimeste südamest lähtuvad kurjad mõtted, abielurikkumised, hoorused, mõrvad, vargused, ahnus, kurjus, pettus, nilbus, kuri silm, jumalateotus, uhkus, rumalus. Kõik need kurjad asjad tulevad seestpoolt ja rüvetavad inimest. Jeesus ütles, et inimesed on patused, sest nad on patuga sündinud.

  Kas saate aru, mida see tähendab? Me sünnime patustena, sest oleme kõik Aadama järeltulijad. Kuid me ei näe tõde, sest me ei aktsepteeri ega usu kõiki Tema sõnu. Mis müts on siis inimese südames?

  Ülaltoodud lõik ütleb, „Sest seestpoolt, inimeste südamest lähtuvad kurjad mõtted, abielurikkumised, hoorused, mõrvad, vargused, ahnus, kurjus, pettus, nilbus, kuri silm, jumalateotus, uhkus, rumalus." Igasugused kurjad s tule inimeste südamest välja ja rüveta neid.

  Psalmides on kirjas: „Kui ma näen su taevast, su sõrmede tööd, kuud ja tähti, mis sa oled rajanud, siis mis on inimene, et sa temale mõtled, ja inimesepoeg, et sa tema eest hoolitsed?" (Psalmid 8:4-5)

  Miks Jumal ise meid külastab? Ta külastab meid, sest Ta armastab meid, lõi meid ja halastas meie, patuste peale. Ta kustutas kõik meie patud ja tegi meist oma rahva. „Issand, meie Jumal, kui auline on sinu nimi kogu maailmas, taevaste" (Psalmid 8:2). Kuningas Taavet laulis seda psalmi Vanas Testamendis, kui mõistis, et Jumalast saab patuste Päästja.

  Uues Testamendis kordas A postel Paulus sama psalmi. See on nii hämmastav, et meist, Jumala loodutest, saame Looja lapsed. Seda tehakse ainult läbi Tema kaastunde meie vastu. See on Jumala armastus.

  Peaksime tunnistama, et püüd täielikult elada Jumala seaduse järgi on Tema jaoks julge väljakutse. See on ka n edev orientatsioon, mis tuleb välja meie teadmatusest. Ei ole õige elada väljaspool Tema armastust, püüdes samal ajal Seadust pidada enda jaoks ja palvetada meeleheitlikult sellise elu eest. Jumala tahe on, et me mõistaksime end Seaduse all patustena ning usuksime vee ja Jeesuse vere lunastusse.

  Tema Sõna on kirjas Markuse 7:20-23: „Mis inimesest välja tuleb, see rüvetab inimest. Sest seestpoolt, inimeste südamest lähtuvad kurjad mõtted, abielurikkumised, hoorused, mõrvad, vargused, ahnus, kurjus, pettus, nilbus, kuri silm, jumalateotus, uhkus, rumalus. Kõik need kurjad asjad tulevad seestpoolt ja rüvetavad inimest."

  Jeesus ütles, et see, mis inimesest välja tuleb, sees olevad patud, rüvetab teda. Isegi ebapuhas toit, mida Jumal annab, ei saa meid rüvetada. Kõik loodud on puhtad, kuid meid rüvetavad ainult need asjad, mis inimesest välja tulevad, see tähendab patud. Me kõik oleme sündinud Aadama järeltulijad. Niisiis, millega me sünnime? Me oleme sündinud kaheteistkümne erineva patuga. Kas see pole õige?

  Kas me saame siis elada ilma pattu tegemata? Me jätkame patustamist, sest oleme patuga sündinud. Kas me saame patustamise lõpetada lihtsalt sellepärast, et tunneme Seadust? Kas me saame elada käskude järgi ? Ei.

  Mida rohkem me püüame Seaduse järgi elada, seda raskemaks see muutub. Peaksime mõistma oma piiranguid ja loobuma minevikuorientatsioonist. Siis saame alandliku meelega vastu võtta Jeesuse ristimise ja vere, mis meid päästavad.

  Kõik 613 seaduse artiklit on head ja õiglased. Kuid inimesed on patused alates ajast, kui nad on eostatud oma emaüsas. Kui mõistame, et Jumala Seadus on õige, kuid me sünnime patustena, kes ei saa kunagi ise õigeks, mõistame, et vajame Jumala halastavat kaastunnet ja Jeesuse lunastust vee evangeeliumis, veri ja Vaim. Kui mõistame oma piiranguid – et me ei saa ise õigeks saada ja me läheme oma pattude pärast põrgusse –, ei saa me loota Jeesuse lunastusele.

  W e saab kohale toimetada. Peaksime teadma, et me ei saa olla üksi õiged ega head Jumala ees. Seetõttu peaksime Jumala ees tunnistama, et oleme patused, kes on määratud põrgusse, ja võime paluda Tema kaastunnet: „Jumal, päästa mind mu pattudest ja halasta minu peale." Siis kohtub Jumal meiega kindlasti oma Sõnas. Sel viisil saab meid kohale toimetada.

  Vaatame Taaveti palvet. „Et sa oleksid õiglane oma sõnades ja selge oma kohtumõistmises" (Psalmid 51:6).

  Taavet teadis, et ta on patt, mis on piisavalt kuri, et põrgusse visata, kuid tunnistas Jumala ees: „Issand, kui sa nimetad mind patuseks, olen patune. Kui sa nimetad mind õigeks,

  Enjoying the preview?
  Page 1 of 1