Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Limba română (Teste-grilă recapitulative)
Limba română (Teste-grilă recapitulative)
Limba română (Teste-grilă recapitulative)
Ebook212 pages1 hour

Limba română (Teste-grilă recapitulative)

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Cartea conține treizeci de teste și răspunsurile la acestea în conformitate cu gramatica tradițională și cu DOOM3, se adresează tuturor celor interesați de studierea limbii române, constituind un util instrument de lucru pentru evaluarea cunoștințelor necesare examenului de admitere în facultăți (Drept, Academia de Poliție etc.).

LanguageRomână
Release dateAug 12, 2023
ISBN9798215492963
Limba română (Teste-grilă recapitulative)
Read preview

Related to Limba română (Teste-grilă recapitulative)

Related ebooks

Books Recommended For You

Related categories

Reviews for Limba română (Teste-grilă recapitulative)

Rating: 0 out of 5 stars
0 ratings

0 ratings0 reviews

What did you think?

Tap to rate

Review must be at least 10 words

  Book preview

  Limba română (Teste-grilă recapitulative) - Alexandra Dragomirescu

  TESTUL 1

  1. Cuvintele subliniate în enunțul: Partea din față a casei va fi vopsită în cărămiziu., se analizează:

  a. locuțiune adjectivală - atribut adjectival, verb copulativ + nume predicativ (adjectiv participial N) - predicat nominal;

  b. locuțiune adverbială - atribut adverbial, verb copulativ + nume predicativ (adjectiv participial N) - predicat nominal;

  c. locuțiune adverbială - atribut adverbial, verb predicativ, diateza pasivă - predicat verbal.

  2. Cuvintele subliniate în enunțul: Din cauza acestor motive, s-a luat decizia carantinării orașului de către autorități., se analizează:

  a. pronume demonstrativ G - atribut pronominal genitival, substantiv Ac - complement direct, substantiv Ac - complement indirect;

  b. adjectiv pronominal demonstrativ G - atribut adjectival, substantiv N - subiect, substantiv Ac - complement indirect;

  c. adjectiv pronominal demonstrativ G - atribut adjectival, substantiv N - subiect, substantiv Ac - complement de agent.

  3. Cuvintele subliniate în enunțul: Grădina din prejma casei era plină de ghiocei., se analizează:

  a. substantiv G - atribut substantival genitival, substantiv Ac - complement de agent;

  b. substantiv G - atribut substantival prepozițional, substantiv Ac - complement de agent;

  c. substantiv G - atribut substantival prepozițional, substantiv Ac - complement indirect.

  4. Sunt corect scrise neologismele din seria:

  a. shopping center, showbizul;

  b. ponchouri, placeboul playboyi;

  c. ambele.

  5. Sunt corect despărțite în silabe cuvintele din seria:

  a. pne-u-mo-ni-e, po-li-o-mi-e-li-tă, o-bli-te-rant;

  b. pne-u-mo-ni-e, po-li-o-mi-e-li-tă, o-bli-te-rant/ob-li-te-rant;

  c. pneu-mo-ni-e, po-li-o-mi-e-li-tă, o-bli-te-rant.

  6. Sunt corect accentuate cuvintele din seria:

  a. gheișă, gheizer, gratitudine;

  b. gheișă gheizer, gratitudine;

  c. gheișă, gheizer, gratitudine.

  7. În enunțul: Nu poate fi abătută de la hotărârea luată., verbul la mod nepersonal este:

  a. verb copulativ, diateza activă-complement direct;

  b. verb predicativ, diateza pasivă - complement direct;

  c. verb auxiliar, fără funcție sintactică.

  8. Prin contragerea subordonatei din fraza: Cu cât citești mai mult, cu atât vei fi mai bine informat., se obține:

  a. complement circ. de cauză;

  b. complement circ. condițional;

  c. complement circ. de mod.

  9. În textul: Dacă ce spune el ceilalți cred, deși nu este adevărat, înseamnă că sunt niște naivi., propozițiile secundare sunt:

  a. CȚ, CD, CV, PR;

  b. SB, SB, CV, PR;

  c. SB, CD, CV, PR.

  10. În textul dat sunt:

  a. 1 cuvânt derivat, 2 compuse, 2 formate prin conversiune;

  b. 1 cuvânt derivat, 1compus, 1 format prin conversiune;

  c. 2 compuse, 2 formate prin conversiune.

  11. În cuvintele din textul dat sunetul e este:

  a. vocală în 8 cuvinte, semivocală într-un cuvânt;

  b. vocală în 7 cuvinte, semivocală în 2 cuvinte;

  c. vocală în 6 cuvinte, semivocală în 3 cuvinte .

  12. Cuvântul inavuabil înseamnă:

  a. de nemărturisit;

  b. secret;

  c. intolerabil.

  13. În enunțul: Ce trebuie să știm, în definitiv?, cuvântul subliniat este:

  a. pronume interogativ N - subiect;

  b. pronume interogativ Ac - complement direct;

  c. pronume relativ Ac - complement direct.

  14. În enunțul: O lună, vara, se duceau în practică pe șantier., cuvintele subliniate se analizează:

  a. articol nehotărât - fără funcție sintactică, substantiv Ac - complement circ. de timp;

  b. articol nehotărât - fără funcție sintactică, adverb de timp - complement circ. de timp;

  c. numeral cardinal, cu valoare adjectivală - atribut adjectival, adverb de timp - complement circ. de timp.

  15. În textul: - Mă, țângăule, zice unchiul, ia-ți calul și mergi de-ți caută de treabă!, propoziția secundară este:

  a. CL;

  b. CS;

  c. CNS.

  16. Cuvintele subliniate, în text, se analizează:

  a. pronume personal D - atribut pronominal, pronume personal D - complement indirect;

  b. pronume reflexiv D - atribut pronominal, pronume personal D - complement indirect;

  c. pronume reflexiv D - atribut pronominal, pronume reflexiv D - complement indirect.

  17. Ultimele două virgule din text au rolul:

  a. prima desparte substantivul în V de restul propoziției, a doua desparte PP inc. de restul frazei;

  b. prima desparte interjecția, a doua desparte substantivul în V de restul propoziției;

  c. ambele despart PP inc. de restul frazei.

  18. Sunt corect scrise neologismele din seria:

  a. escamota, escadrilă, estompa;

  b. escrocherie, escroc, escalada;

  c. ambele.

  19. Sunt corect despărțite în silabe cuvintele din seria:

  a. vi-nie-tă, pre-ca-ut, piu-ne-ză/pio-ne-ză;

  b. vi-nie-tă, pre-caut, pi-u-ne-ză/pi-o-ne-ză;

  c. vi-ni-e-tă, pre-ca-ut, pi-u-ne-ză/pi-o-ne-ză.

  20. Conține pleonasme seria:

  a. prevenirea profilaxiei îmbolnăvirilor, manuscris de mână, restanțe din urmă;

  b. ortografia corectă, ortoepie corectă, autobiografie detailată a vieții sale;

  c. ambele.

  21. În enunțurile: 1. Laudele sunt pentru sine însuși. 2. Cărțile sunt ale alor tăi. 3. Acțiunile noastre sunt conform alor voastre., pronumele sunt:

  a. pronume reflexiv Ac - nume predicativ, adjectiv pronominal de întărire Ac - atribut adjectival (1), pronume posesiv G - nume predicativ (2), adjectiv pronominal posesiv N - atribut adjectival, pronume posesiv D - nume predicativ (3);

  b. pronume reflexiv Ac - nume predicativ (1), pronume posesiv G - nume predicativ (2), pronume posesiv D - nume predicativ (3);

  c. pronume reflexiv Ac - nume predicativ, adjectiv pronominal de întărire Ac - atribut adjectival (1), pronume posesiv G - nume predicativ (2), pronume posesiv D - nume predicativ (3).

  22. În textul: Mi-a trecut prin minte că m-ai uitat și mă bucură că mi-ai scris., propozițiile secundare sunt:

  a. SB, CI;

  b. SB, SB;

  c. CD, CI.

  23. În textul: Nu e greu de devenit ce vrei să fii, dacă depui efort., predicatele sunt:

  a. 2 PV, 2 PN;

  b. 3 PV, 1 PN;

  c. 4 PV.

  24. În textul dat, propozițiile secundare sunt:

  a. SB, CD, CȚ;

  b. PR, SB, CȚ;

  c. PR, CD, CȚ.

  25. Cuvintele subliniate sunt:

  a. verb copulativ, supin - nume predicativ; pronume relativ N - nume predicativ;

  b. verb copulativ, supin - subiect; pronume relativ N - nume predicativ;

  c. verb copulativ, supin - subiect; pronume relativ Ac - complement direct.

  26. Sunt corecte formele de G - D articulat din seria:

  a. ebrietății, decrepitudinii, cromaticii;

  b. ebrietății, decrepitudinei, cromaticii;

  c. ebrietății, decrepitudinii, cromaticei.

  27. Sunt admise ambele forme ale cuvintelor din seria:

  a. așijderea/așijderi, acum/acuma, antifilozofic/antifilosofic;

  b. piuneză/pioneză, disertație/dizertație, răzuiește/răzuie;

  c. ambele.

  28. Sunt defective de singular substantivele din seria:

  a. viscere, orhidee, Paști;

  b. viscere, clocauri, varice;

  c. vademecuri, coclauri, plete.

  29. Sunt defective de plural substantivele din seria:

  a. vâsc, talasofobie, stomatologie;

  b. comunism, simeză, sincretism;

  c. ambele.

  30. Sunt corecte formele de plural din seria:

  a. stop-cadre, hippyi, duty-free-uri;

  b. stop-cadruri, hippyi, duty-freeuri;

  c. stop-cadre, hippy-i, duty-free.

  TESTUL 2

  1. Conțin hiat toate cuvintele din seria:

  a. precaut, ianuarie, ideologie;

  b. conotație, diurn, deontologie;

  c. ambele.

  2. Sunt corecte formele de plural din seria:

  a. păstârnaci, părtunjei, pârloage;

  b. pâraie, pârjoluri, pistoale-mitralieră;

  c. ambele serii.

  3. În textul: Ori că s-a supărat, ori că n-a avut timp de n-a venit, nu mă interesează., propozițiile sunt:

  a. PP, PP, CS, PP;

  b. SB, SB, CS, PP;

  c. SB, SB, CNS, PP.

  4. Primele două propoziții sunt coordonate:

  a. prin juxtapunere;

  b. prin joncțiune;

  c. nu sunt coordonate.

  5. Verbul a avea este utilizat, în text:

  a. numai ca verb auxiliar;

  b. numai ca verb predicativ;

  c. verb predicativ și verb auxiliar.

  6. Propozițiile din textul dat sunt:

  a. 2 propoziții simple, 2 propoziții dezvoltate;

  b. 3 propoziții simple, 1 propoziție dezvoltată;

  c. numai propoziții dezvoltate.

  7. În textul: De rea ce era, de mică o evitau colegii., propoziția secundară este:

  a. CM introdusă prin pronume relativ;

  b. CM introdusă prin adverb relativ;

  c. CZ introdusă prin conjuncție subordonatoare.

  8. Adjectivele din textul dat au funcție sintactică de:

  a. complement circ. de cauză, complement circ. de timp;

  b. complement indirect, complement circ. de cauză;

  c. nume predicativ, complement circ. de timp.

  9. Se dau seriile: 1. reflecție, proscrie, coronal, condor, constituant. 2. reflexie, prescrie, coronar, condur, constituent. Formează paronime:

  a. toate;

  b. 4;

  c. 3.

  10. În enunțul: El este de plâns de cei care-i cunosc situația., predicatele sunt:

  a. 1 PN, 1 PV;

  b. 2 PV;

  c. 2 PN.

  11. Propoziția din textul dat este:

  a. CI;

  b. C Agent;

  c. AT.

  12. Pronumele din text se analizează:

  a. complement de agent, atribut pronominal, complement indirect;

  b. complement indirect, atribut subiect, atribut pronominal;

  c. complement de agent, subiect, atribut pronominal.

  13. În textul: E de ținut minte în viitor că nu-i de glumit cu astfel de lucruri., predicatele sunt:

  a. 2 PN;

  b. 2 PV;

  c. 1 PN, 1 PV.

  14. Propoziția secundară din textul dat este:

  a. CD;

  b. SB;

  c. PR.

  15. În textul dat, sunt:

  a. 2 locuțiuni;

  b. 1 locuțiune;

  c. nu sunt locuțiuni.

  16. În enunțurile: Nu e dat oricui a ajunge mare scriitor. Nu e de dat oricui această carte., predicatele, sunt, în ordine:

  a. PV, PN;

  b. PN, PN;

  c. PV, PV.

  17. Substantivele din enunțurile date sunt, în ordine:

  a. N - subiect, Ac - complement direct;

  b. N - subiect, N - subiect;

  c. N - nume predicativ, N - subiect.

  18. Sunt corecte formele de plural din seria:

  a. fâșâituri, endocarduri, egloge;

  b. fâșâituri, endocarde, egloge;

  c. fâșâite, endocarduri, eglogi.

  19. Sunt corect despărțite în silabe cuvintele din seria:

  a. si-nop-tic/sin-op-tic, si-nu-ci-gaș/sin-u-ci-gaș, lau-da-ți-o;

  b. si-nop-tic/sin-op-tic, si-nu-ci-gaș/sin-u-ci-gaș, la-u-da-ți-o;

  c. si-nop-tic, si-nu-ci-gaș/sin-u-ci-gaș, lau-da-ți-o.

  20. Sunt corect accentuate cuvintele din seria:

  a. calcar/calcar, caracter/caracter, candid/candid;

  b. calcar, caracter, candid;

  c. ambele.

  21. Se dau cuvintele: cioplitor, cioară, chițibușar, schimonosi, chiabur, ghindă. În câte dintre acestea litera i este numai vocală:

  a. 4 cuvinte;

  b. 3 cuvinte;

  c. 2 cuvinte.

  22. Se dau cuvintele: cinema, clipocit, crug, dalai-lama, cortizon, imprudentă, curaj. Câte dintre acestea sunt defective de plural:

  a. toate;

  b. 5;

  c. 4.

  23. Sunt defective de singular cuvintele din seria:

  a. Saturnalii, catalige, citrice;

  b. santali, catalige, fițe, leucocite;

  c. ambele.

  24. În textul: Prâslea mai strânse

  Enjoying the preview?
  Page 1 of 1