Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

O Analiză a Problemelor de Muncă
O Analiză a Problemelor de Muncă
O Analiză a Problemelor de Muncă
Ebook73 pages56 minutes

O Analiză a Problemelor de Muncă

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Cu munca, putem fi independenți, putem avea bani să călătorim, să cumpărăm o casă, să cumpărăm un teren sau să realizăm orice vis. Deși banii nu sunt totul, munca este fundamentală pentru a avea umanitate. Cartea aduce discuții pe tema muncii și face parte din cartea de coduri a lui Dumnezeu.

LanguageRomână
Release dateAug 20, 2023
ISBN9798223605126
O Analiză a Problemelor de Muncă

Read more from Aldivan Torres

Related to O Analiză a Problemelor de Muncă

Related ebooks

Body, Mind, & Spirit For You