Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Problema timpului
Problema timpului
Problema timpului
Ebook236 pages10 hours

Problema timpului

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Jean-Louis Vieillard-Baron cercetează în acest volum dimensiunea timpului din trei perspective complementare: cea a conștiinței, a clipei și a istoriei, altfel spus: raportul dintre OM și TIMP. Acesta parcurge, în cele șase capitole,  într-un mod sistematic, diferitele abordări filosofice care au fost concepute, de-a lungul timpului, de către mari gânditori precum Bergson sau Sfântul Augustin, asupra noțiunii de timp. Astfel, pornind de la analiza legăturii dintre timp și conștiință, repectiv cercetarea accesului la timp prin intermediul conștiinței reflectate, în primele trei părți, Jean-Louis Vieillard-Baron va urmări, în finalul lucrării, raportul dintre timp și clipă, „punând în evidență importanța calitativă a momentelor fondatoare și tezele discontinuității cărora le-a dat naștere (Descartes, Proust)” și legătura dintre timp și istorie „reamintind marea importanță a eternității în concepția hegeliană a istoriei și arătând modul în care istoricitatea umană, fie că progresează, fie că decade, este tocmai locul depășirii istoriei de către om”.


De exemplu, referindu-se la conștiința timpului și la semnificația sa metafizică, Baron precizează următoarea idee: „Conștiința timpului este pentru om, înainte de toate, conștiința a ceea ce el trăiește ca schimbare…”

LanguageRomână
Release dateMay 4, 2023
ISBN9786067487589
Problema timpului
Read preview

Related to Problema timpului

Related ebooks

Books Recommended For You