Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Întoarce-Te La Evanghelia Apei Şi A Duhului
Întoarce-Te La Evanghelia Apei Şi A Duhului
Întoarce-Te La Evanghelia Apei Şi A Duhului
Ebook286 pages4 hours

Întoarce-Te La Evanghelia Apei Şi A Duhului

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Haideţi să ne întoarcem la evanghelia apei şi a Duhului. Însăşi teologia şi doctrinele nu ne pot mântui. Totuşi, mulţi creştini încă le mai urmează, şi în consecinţă încă nu s-au născut din nou. Această carte ne spune cu claritate ce greşeli au făcut teologia şi doctrinele şi cum să credem în Iisus în modul cel mai potrivit.

LanguageRomână
PublisherPaul C. Jong
Release dateJun 10, 2023
ISBN9788965324843
Întoarce-Te La Evanghelia Apei Şi A Duhului
Read preview

Related to Întoarce-Te La Evanghelia Apei Şi A Duhului

Related ebooks

Reviews for Întoarce-Te La Evanghelia Apei Şi A Duhului

Rating: 0 out of 5 stars
0 ratings

0 ratings0 reviews

What did you think?

Tap to rate

Review must be at least 10 words

  Book preview

  Întoarce-Te La Evanghelia Apei Şi A Duhului - Paul C. Jong

  PREFAŢĂ

  CREŞTINISMUL A PIERDUT LUMINA

  Aceasta este era, când toate sufletele sunt în durere şi sunt pline de regrete. Şi toată durerea spirituală vine din privarea spirituală cu care omenirea se confruntă în prezent. Este scris în Biblie că, motivul pentru care răutatea a fost mare pe pământ, în timpul lui Noe, stă în faptul că „Fiii lui Dumnezeu au văzut că fetele oamenilor erau frumoase; şi din toate şi-au luat neveste pe acelea pe care şi le-au ales." (Geneza 6:2).

  Când fiii lui Dumnezeu, cei născuţi din nou din cuvintele adevărului, au părăsit cunoaşterea adevărului şi evanghelia completă şi au luat în inimile lor cuvintele creştinilor falși, care au compromis adevărul cu gândurile omului, numeroase biserici cu evanghelia falsă au luat naştere. Prin urmare, Dumnezeu a spus, „Duhul Meu nu va rămânea pururea în om, căci şi omul nu este decât carne păcătoasă." (Geneza 6:3).

  Isus şi-a numit ucenicii născuţi din nou „lumina lumii", deoarece ei au primit lumina vieţii, pe care doar Isus putea să o dea. Dar creştinii astăzi nu au această lumină a vieţii. Lumina încă străluceşte în întuneric, dar întunericul refuză să o primescă.

  Consecvent, prezentul Creştinism a decăzut la o simplă religie. Deci, deşi sunt mai mulţi creştini astăzi decât vreodată înainte, nu toţi sunt mântuiţi. Ei întotdeauna studiază şi învaţă Biblia, dar niciodată nu ating cunoaşterea adevărului şi se bălăcesc în noroiul unei vieţi ipocrite, în timp ce inimile lor rătăcesc prin ignoranţă şi haos. Cei mai mulţi creştini de astăzi sunt ignoranţi față de cum ar trebui să fie născuți din nou şi ce înseamnă această binecuvântare.

  Toate aceste eforturi pierdute astupă eroarea teologiei. În istoria Creştinismului, mulţi lideri religioşi au interpretat şi au sistematizat Cuvântul lui Dumnezeu, potrivit propriilor lor gânduri și motivării cărnii lor.

  Ei au împărţit Creştinismul în multe denominaţiuni, şi-au mărit numărul enoriaşilor lor şi i-au ţinut în frâu cu sistemul regimental al denominaţiunilor lor. Ei şi-au justificat învăţăturile false cu teologia şi şi-au antrenat enoriaşii prin sistemul secular şi popular, numit doctrine teologice.

  Drept rezultat, nimeni nu poate fi răscumpărat de păcatele lui, sub structura Creştinismului religios, ci poate doar să sufere şi să se plângă sub povara de nesuportat a păcatelor lor. Ei sunt cei care au forma de sfinţenie, dar îi neagă puterea (2 Timotei 3:5). Cât de evlavioși arată pe dinafară!

  Dar Creştinismul prezent este „plin de extorsiune şi auto-indulgenţă". (Matei 23:25). Este totul din cauza diavolului care a semănat seminţele dezamăgirii. Creştinismul eretic se deghizează pe sine însuși ca ortodox. Acesta se opune şi stă în calea cuvintelor adevărate ale vieţii.

  DEFINIŢIA BIBLICĂ A EREZIEI ŞI ORIGINEA SA

  Ereticii din biserica creştină sunt cei care cred în Isus ca Mântuitorul lor, dar nu în cuvintele adevărului evangheliei. Ei urmează minciunile diavolului şi niciodată nu sunt răscumpăraţi de încălcările lor, ci sunt ţinuţi în captivitate de propria lor păcătoşenie. Adevărata evanghelie este „evanghelia apei şi a Duhului. Oricine nu are „credinţa naşterii din nou a mântuirii din apă şi Duh, este un eretic în ochii lui Dumnezeu.

  Adevărata evanghelie este că Isus Hristos, unicul Fiu preaiubit al lui Dumnezeu, a venit în această lume în trup de om şi a fost botezat de reprezentantul omenirii, Ioan Botezătorul, la Iordan. El a luat toate păcatele lumii, le-a dus la Cruce şi a fost crucificat, ca să mântuiască pe toţi oamenii de păcatele şi judecata finală.

  Deci Biblia spune, „Căci atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Său Fiu, pentru ca oricine crede în El, să nu piară, ci să aibă viaţă veşnică." (Ioan 3:16). Este voia lui Dumnezeu ca noi să credem că Isus Hristos a spălat în întregime, toate păcatele lumii, cu botezul şi sângele Său la Cruce, pentru a ne face copiii lui Dumnezeu.

  Dar astăzi, cei mai mulţi creştini cred că pot fi mântuiţi, crezând doar în Crucea lui Isus, desconsiderându-I botezul. Ei pretind că toate păcatele au fost spălate de Fiul lui Dumnezeu, Isus, când a sângerat şi a murit la Cruce. Aceasta este falsa evanghelie, care este departe de evanghelia adevărată, care ne face născuţi din nou cu adevărat, din apă şi Duh. Deci, Creştinismul, fiind măturat din curentul falsităţii teologice, a devenit eretic.

  Diavolul, măsurându-şi oportunitatea, când Adam i-a crezut minciunile şi s-a îndepărtat d cuvintele lui Dumnezeu, a îndepărtat omenirea de adevărata viaţă, în evanghelia falsă. Satan a ţinut omul mult timp în noroiul minciunilor şi a evangheliei false, astfel, condamnându-ne la distrugere, păcat şi moarte. În acelaşi fel, diavolul tentează pe oricine îi acceptă minciunile ca adevăr, îi face să cadă în erezie, îi reţine în erezie şi refuză să le permită să înveţe adevărul.

  Aceasta e la fel cu lucrările păcătoase ale primului rege a împărăţiei de nord a Israelului, Ieroboam. Lui i-a fost frică că poporul său se va întoarce în împărăţia de sud, unde era templul, astfel, el a schimbat sistemul de sacrificii pe care Dumnezeu l-a dat israeliţilor pentru răscumpărarea lor.

  El a făcut viţei de aur şi şi-a forţat poporul să îi slujească, transformând Creştinismul într-o religie eretică. El a instituit festivale pentru israeliţi în zilele pe care el le-a ales, la fel ca festivalul ţinut în Iuda. De asemenea, el a ales preoţi dintre aceia care nu erau fiii lui Levi, astfel, întorcând pe toţi oamenii de la ritualul adevărat al răscumpărării. Deci, Creştinismul a fost modificat şi a rămas aşa până acum. Este aşa un lucru lamentabil.

  Ne-a mântuit Isus de păcat cu adevărat, doar prin sângele Său la Cruce? Dacă cineva crede doar în crucificarea lui Hristos, pot să-i fie spălate păcatele? Nu. Ucenicii lui Isus nu au spus niciodată că sângele lui Isus a fost întreaga evanghelie. Ioan a mărturisit că L-a văzut şi L-a atins pe Isus Hristos, Cuvântul vieţii, adevărata lumină. El a mărturisit că Isus Hristos a venit „prin apă şi sânge".

  Isus Hristos a venit în acestă lume ca să devină jertfa de păcat pentru toată omenirea, şi pentru acest scop El a fost botezat de Ioan Botezătorul la Iordan şi a luat asupra Sa toate păcatele lumii. Atunci, El a plătit plata păcatului, cu sângele Său de la Cruce. Aceasta este evanghelia adevărată. Biblia ne spune că Isus nu a venit doar cu apă, ci cu apă şi sânge". Şi Duhul e cel care mărturiseşte că Isus este Dumnezeu, şi acestea trei, „Duhul, apa şi sângele sunt una în mărturisirea lor." (1 Ioan 5:6-8). Doar cei care împărtăşesc credinţele ucenicului Ioan au credinţa adevărată care poate birui lumea.

  VINO ACUM, SĂ NE GÂNDIM ÎMPREUNĂ

  Putem lua una din acestea trei şi totuşi să fim mântuiţi? Niciodată. Duhul, apa şi sângele sunt una. Oricare dintre acestea nu ar putea niciodată să stea ca evanghelie completă şi noi niciodată n-am putea deveni nepăcătoşi, dacă am îndepărta una din acestea trei. Dacă oamenii nu ar crede în botezul lui Isus, prin care toate păcatele lor au fost trecute asupra lui Isus, ar putea ei să devină complet fără păcat?

  Dumnezeu ne cheamă. „Veniţi totuşi să ne judecăm, zice Domnul. De vor fi păcatele voastre cum e cârmâzul, se vor face albe ca zăpada, de vor fi roşii ca purpura, se vor face ca lâna. De veţi voi şi veţi asculta, veţi mânca cele mai bune roade ale ţării; dar de nu veţi voi şi nu veţi asculta, de sabie veţi fi înghiţiţi, căci gura Domnului a vorbit." (Isaia 1:18-20).

  Acum, haideţi să gândim împreună cu cuvintele scrise ale lui Dumnezeu. Ne-a spălat Fiul Său, Isus Hristos, toate păcatele noastre? Cum a făcut el aşa? Isus Hristos care este Dumnezeu, a venit în această lume în trup de om şi ne-a spălat toate păcatele cu botezul şi moartea Sa la Cruce.

  Căci celor care respectă bucuroşi Cuvântul adevărului, Dumnezeu le permite binecuvântările Mileniului şi viaţa veşnică în Împărăţia Cerurilor. Dar cei care refuză să-I accepte dragostea şi mântuirea, sau nu vin la El cu credinţă, vor fi judecaţi şi aruncaţi în iazul de foc, pentru totdeauna.

  Deci, pentru a sta curaţi de tentaţia şi condamnarea ereziei în această eră şi zile rele, ar trebui ca toţi să urmăm adevărata evanghelie. Putem birui minciunile diavolului şi murdăria acestei lumi, doar acordând atenţie Cuvântului lui Dumnezeu, crezându-l cu toată inima noastră, şi mărturisind că suntem născuţi din nou din apă şi Duh. Isus a spus, „Dacă rămâneţi în cuvântul Meu, sunteţi în adevăr ucenicii Mei, veţi cunoaşte adevărul, şi adevărul vă va face slobozi." (Ioan 8:31-32). Doar când suntem născuţi din nou din „apă şi Duh", putem birui lumea şi deveni liberi de toate păcatele, haosul, şi goliciunea din noi.

  Când adevărata lumină străluceşte, întunericul se estompează. Lumina şi întunericul nu pot coexista. Indifierent cât de profund înmormântată în întuneric este această eră, indiferent cât de haotic şi gol eşti, în momentul când îţi iei în inimă  „evanghelia naşterii din nou din apă şi Duh", inima ta va fi umplută cu lumina adevărului. „Căci Dumnezeu, care a zis „Să lumineze lumina din întuneric, ne-a luminat inimile, pentru ca să facem să strălucească lumina cunoştinţei slavei lui Dumnezeu pe faţa lui Isus Hristos. (2 Corinteni 4:6).

  SĂ NE REÎNTOARCEM LA „EVANGHELIA APEI ŞI A DUHULUI"

  Am vorbit despre evanghelie aşa cum este scrisă în Biblie, în cartea mea precedentă, „V-ați născut cu adevărat din nou din apă şi Duh?. Această carte, continuarea aceleia, se centrează asupra comparaţiei adevăratei evanghelii, cu cele false care sunt răspândite astăzi. Făcând aşa, sper să însoţesc creştinii adevăraţi din falsitatea teoriilor teologice, în timp ce ofer o vedere mai profundă asupra adevărului „evangheliei apei şi a sângelui, care apare în toată Biblia. Şi oferind rădăcinile şi realitatea istorică a falsei evanghelii şi a învăţăturilor eretice care sunt împotriva adevărului lui Dumnezeu, sper să vă conduc să realizaţi clar evanghelia adevărului.

  Fraţii mei servitori ai lui Dumnezeu şi cu mine, dorim să predicăm evanghelia apei şi a Duhului, până la capătul pământului, până în ziua în care vine Isus. Deci, noi vom publica mai multe cărţi spirituale în limba engleză, tratând subiecte din diferite unghiuri.

  Mântuirea din păcat e deja completă. Poarta cerurilor este deschisă. Oricine oferă atenţie cuvântului adevărului, confirmă aceasta în Biblie şi crede în „evanghelia apei şi a Duhului", se poate proteja de evanghelia falsă a diavolului şi poate fi mântuit de toate păcatele sale. El poate primi binecuvântările lui Dumnezeu şi intra în Împărăţia Cerurilor. Cum poporul lui Israel, condus de Moise, a fost eliberat de sclavie din Egipt, sper şi mă rog că veţi citi aceste două cărţi şi avea credinţă în cuvintele mântuirii şi că veţi deveni copii ai lui Dumnezeu.

  Domnul ne cheamă sincer, spunând, „Voi toţi cei însetaţi, veniţi la ape, chiar şi cel ce n-are bani!, Veniţi şi cumpăraţi bucate, veniţi şi cumpăraţi vin şi lapte, fără bani şi fără plată!" (Isaia 55:1). Haideţi să ne întorcem cu toţii la „evanghelia apei şi a Duhului!". Să evităm judecata viioare a lui Dumnezeu şi să intrăm în lumea harului Său şi de binecuvântări uimitoare!

  Conţinut

  PREFAŢĂ

  1. Înţelesul Evangheliei originale a naşterii din nou < Ioan 3:1-6 >

  2. Pseudos şi ereticii în creştinism < Isaia 28:13-14 >

  3. Adevărata circumcizie spirituală < Exod 12:43-49 >

  4. Cum să facem o mărturisire corectă a păcatului < 1 Ioan 1:9 >

  5. Falsitatea în teoria predestinării şi alegerii divine < Romani 8:28-30>

  6. Preoţia schimbată < Evrei 7:1-28 >

  7. Botezul lui Isus este procesul indispensabil pentru răscumpărare < Matei 3:13-17 >

  8. Să facem voia Tatălui cu credinţă < Matei 7:21-23 >

  PREDICA 1

  Înţelesul Evangheliei

  originale a naşterii din nou

  Toţi care aţi fost botezaţi pentru Hristos, v-aţi îmbrăcat cu Hristos. (Galateni 3:27)

  Înţelesul Evangheliei

  originale a naşterii din nou

  < Ioan 3:1-6 >

  „Între Farisei era un om cu numele Nicodim, un fruntaş al Iudeilor. Acesta a venit la Isus noaptea, şi I-a zis: „Învăţătorule, ştim că eşti un Învăţător, venit de la Dumnezeu; căci nimeni nu poate face semnele pe cari le faci Tu, dacă nu este Dumnezeu cu El. Drept răspuns Isus i-a zis: „Adevărat, adevărat îţi spun că, dacă un om nu se naşte din nou, nu poate vedea Împărăţia lui Dumnezeu. Nicodim I-a zis: „Cum se poate naşte un om bătrân? Poate el să intre a doua oară în pântecele maicii sale, şi să se nască? Isus i-a răspuns: „Adevărat, adevărat îţi spun, că, dacă nu se naşte cineva din apă şi din Duh, nu poate să intre în Împărăţia lui Dumnezeu. Ce este născut din carne, este carne, şi ce este născut din Duh, este duh".

  Care este înţelesul naşterii din nou, potrivit Bibliei?

  Este naşterea din nou legată de

  emoţia fizică şi schimbare?

  Nu. A fi născut din nou este legat de

  schimbarea spirituală. E, ca un păcătos

  să se nască din nou ca un

  om fără păcat.

  În această lume, sunt mulţi care vor să se nască din nou, crezând în Isus. Dar mi-ar plăcea să vă spun în primul rând că, naşterea din nou nu depinde de noi, cu alte cuvinte, nu poate fi obţinută prin fapte.

  Cei mai mulţi creştini au această concepţie greşită. Ei cred că sunt siguri că sunt născuţi din nou deoarece au construit multe biserici noi, deoarece unii se dedică predicării lui Hristos ca misionari printre oameni de neatins din ţara iluziilor, deoarece unii refuză să se căsătorească şi-şi consumă toată energia făcând ceea ce ei cred că este lucrarea lui Dumnezeu.

  Şi aceasta nu este tot. Există de asemenea oameni care donează sume mari de bani bisericii lor, sau poate că mătură podeaua bisericii în fiecare zi. În linii mari, ei îşi dedică timpul şi proprietăţile, bisericii lor. Iar ei cred că prin toate aceste eforturi vor câştiga coroana vieţii. Ei speră că Dumnezeu le va recunoaşte eforturile şi-i va lăsa să se nască din nou.

  Ceea ce vreau să spun, este că, există mulţi oameni devotaţi care doresc să se nască din nou. Ei se găsesc peste tot. Ei lucrează din greu, sperând că într-o zi Dumnezeu îi va binecuvânta şi-i va lăsa să se nască din nou. Ei se găsesc în instituţii de rugăciune, seminarii şi sanatorii. Este atât de păcat că ei nu cunosc adevărul despre naşterea din nou.

  Ei toţi gândesc totul în termenii faptelor lor, „Dacă fac aceasta perfect, mă voi naşte din nou. De aceea, ei îşi pun toate eforturile în aceste lucrări, crezând că ei construiesc fundaţia necesară naşterii din nou, şi se gândesc, „Şi eu mă voi naşte din nou într-o zi, ca pastorul Wesley!. Şi citind Ioan 3:8, ei interpretează versetul ca să însemne că nimeni nu poate spune de unde vine binecuvântarea naşterii din nou sau unde se duce.

  De aceea, ei nu pot decât să lucreze în speranţa că Isus le va permite să se nască din nou într-o zi. Sunt mulţi care gândesc, „Dacă continui să încerc aşa, Isus îmi va permite să mă nasc din nou într-o zi. Mă voi naşte din nou fără ca măcar să fiu conştient de aceasta. Într-o dimineaţă, simplu mă voi trezi născut din nou şi voi şti că sunt destinat pentru cer. Oh, cât de nefructificate sunt speranţele şi credinţa lor!

  Nu ne putem niciodată naşte aşa! Noi nu ne putem naşte niciodată din nou stând departe de băutura alcoolică şi de ţigări, sau frecventând biserica sârguincios. Aşa cum a spus Isus, noi trebuie „să ne naştem din nou din apă şi din Duh" pentru a intra în Împărăţia lui Dumnezeu. Şi apa şi Duhul sunt singurele condiţii ale lui Dumnezeu pentru naşterea din nou.

  Dacă cineva nu se naşte din nou din apă şi din Duh, toate eforturile de a fi drept în faţa lui Isus sunt în zadar. Cineva nu se poate naşte din nou cu oferte, donaţii, sau devoţiuni. El poate gândi aşa, că, deoarece doar Dumnezeu ştie cine sunt cei născuţi din nou, el nu poate şti dacă este sau nu născut din nou.

  Poate fi o consolare pentru el să gândească aşa, dar naşterea din nou nu se poate ascunde sub masă. El ar şti aceasta cu siguranţă, şi alţii din jurul lui ar simţi aşa.

  Probabil noi n-am simţi aceasta fizic, dar am simţi aceasta cu siguranţă foarte bine, spiritual. Cei cu adevărat născuţi din nou, sunt acei credincioşi renăscuţi prin Cuvântul lui Dumnezeu, cuvintele apei, sângelui şi a Duhului. Dar cei care nu sunt născuţi din nou nu vor înţelege aceasta aşa cum nici Nicodim nu a putut.

  De aceea noi trebuie să ascultăm cuvintele adevărului, răscumpărarea prin botezul şi sângele lui Isus. În timp ce asultăm şi învăţăm cuvintele lui Dumnezeu, putem găsi adevărul aici. De aceea, e foarte important să ne deschidem minţile şi să ascultăm cu grijă.

  „Vântul suflă încotro vrea, şi-i auzi vuietul; dar nu ştii de unde vine, nici încotro merge. Tot aşa este cu oricine este născut din Duhul" (Ioan 3:8)

  Când o persoană care nu este născută din nou citeşte acest pasaj, el gândeşte: „Ah! Isus a spus că nu ştiu când sunt născut din nou. Nimeni nu ştie!". Şi gândul îl consolează. Dar acest lucru nu este adevărat. Noi nu putem şti de unde vine vântul sau încotro se duce, dar Dumnezeu ştie totul.

  Chiar şi printre cei născuţi din nou, sunt câţiva care nu realizează aceasta de la început. Aceasta e de înţeles. Dar în inima unui astfel de om, este Evanghelia: cuvintele răscumpărării prin botezul şi sângele lui Isus.

  Aceasta este mărturisirea naşterii din nou. Cel care aude Evanghelia şi realizează, „Oh, atunci sunt fără păcat. Atunci, am fost mântuit şi născut din nou". Când el crede şi ţine Evanghelia apei şi a Duhului în inima lui, devine justificat, un copil al lui Dumnezeu.

  Cineva poate fi întrebat, „Eşti născut din nou? şi el ar răspunde, „Încă nu. „Atunci eşti mântuit? „Da, cred că sunt mântuit. Dar el face o afirmaţie contradictorie, nu-i aşa? El face aşa deoarece el crede că atunci când o persoană se naşte din nou, ea ar trebui de asemenea să fie schimbată în trupul său.

  Astfel de oameni privesc naşterea din nou ca o schimbare a stilului de viaţă. Dar adevărul este că ei nu înţeleg Evanghelia naşterii din nou din apă şi din Duh.

  Sunt atât de mulţi care nu înţeleg semnificația naşterii din nou. E aşa de păcat. Sunt nu doar laicii, ci şi cei mai mulţi dintre liderii bisericii care operează sub deziluzia lor. Inimile acelora dintre noi care suntem născuţi din nou jelesc aceşti oameni.

  Când simţim aşa, cât mai multă durere Îi cauzează lui Isus, Dumnezeul nostru în cer? Haideţi să ne naştem din nou cu toţii, crezând în Evanghelia naşterii din nou a botezului lui Isus şi sângele Lui la Cruce.

  Să te naşti din nou şi să fii mântuit înseamnă acelaşi lucru. Dar sunt mulţi care nu cunosc acest adevăr. Să te naşti din nou înseamnă că păcatul din inima cuiva a fost spălat prin credinţa în Evanghelia apei şi a Duhului. Aceasta înseamnă să devii îndreptăţit prin credinţa în botezul lui Isus şi sacrificiul Său la Cruce.

  Înainte de a te naşte din nou şi a fi mântuit, omul este un păcătos, dar după aceea, el este complet fără păcat ca o nouă persoană. El a devenit un copil al lui Dumnezeu crezând în Evanghelia mântuirii.

  Să te naşti din nou înseamnă să porţi hainele botezului lui Isus, murind la Cruce cu Isus, şi fiind înviat împreună cu El. Înseamnă că acel cineva a devenit îndreptăţit prin cuvintele botezului şi a Crucii lui Isus.

  Când cineva se naşte din nou din pântecele mamei sale, el este un păcătos. Dar când el a auzit adevărata Evanghelie a naşterii din nou din apă şi din Duh, atunci el este născut din nou şi devine îndreptăţit.

  Pe dinafară el nu pare diferit, dar el este născut din nou pe dinăuntru, în duhul său.

  Aceasta înseamnă să te naşti din nou. Dar există atât de puţini care cunosc acest adevăr; nici măcar unul din zece mii. Poţi să fii de acord cu mine că sunt atât de puţini care înţeleg adevărata semnificație a naşterii din nou?

  Acei care cred în Evanghelia apei şi a Duhului şi sunt născuţi din nou din creştini obişnuiţi.

  Isus e Cel care controlează vântul

  Cine poate şti cine e mântuit?

  Doar cel născut din nou.

  Vântul suflă încotro vrea, şi-i auzi vuietul; dar nu ştii de unde vine, nici încotro merge. Tot aşa este cu oricine este născut din Duhul. Isus a vorbit despre acei care nu s-au născut din nou. Cei născuţi din nou știu despre naşterea din nou, dar Nicodim nu a ştiut. Dumnezeu cunoaşte pe cei născuţi din nou, iar înşişi cei născuţi din nou, ştiu aceasta.

  Dar cei care nu sunt născuţi din nou nu ştiu cum un om se poate naşte din nou exact aşa cum ei nu cunosc de unde vine vântul şi unde se duce.

  Eşti capabil să înţelegi aceasta? Cine mişcă vântul? Dumnezeu. Cine creează vântul? Dumnezeu din cer. Cine controlează clima pe Pământ, canalele de vânt şi de apă? Cine pune respiraţia vieţii în lucrurile vii? Cu alte cuvinte, cine a creeat întreaga viaţă di această lume şi cine a făcut-o să prospere. Nu a fost nimeni altul decât Isus Hristos. Şi Isus este Dumnezeu.

  Când noi nu cunoaştem cuvintele Evangheliei apei şi a Duhului, noi nu putem să ne naştem din nou şi nici nu putem să-i învăţăm spiritual pe alţii. Isus ne-a spus că, dacă cineva nu este născut din apă şi Duh, nu se poate naşte din nou.

  Noi trebuie să credem în Evanghelia apei şi a Duhului, Evanghelia puternică care ne face să ne naştem din nou. Duhul intră şi locuieşte în minţile tuturor acelora care cred în Evanghelia apei şi a Duhului.

  Isus Hristos S-a botezat pentru a lua toate păcatele omenirii, şi a sângerat la Cruce ca să plătească toate aceste păcate. El a introdus mântuirea naşterii din nou în inimile întregii omeniri. Când noi credem în această Evanghelie, Duhul intră în inimile noastre. Aceasta este mântuirea naşterii din nou. Când noi credem în spălarea tuturor păcatelor prin botezul lui Isus şi sângele Lui, suntem cu adevărat născuţi din nou.

  În Geneza 1:2, este scris, „Pământul era pustiu şi gol; peste faţa adâncului de ape era întuneric, şi duhul lui Dumnezeu se mişca pe deasupra apelor". Este scris că Duhul lui Dumnezeu plutea deasupra apelor. Duhul lui Dumnezeu se mişca pe suprafaţa pământului.

  Aceasta înseamnă că Duhul nu poate intra în inimile păcătoşilor.

  Enjoying the preview?
  Page 1 of 1