Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Paideia
Paideia
Paideia
Ebook629 pages12 hours

Paideia

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Filosofia, ştiinţa şi, într-o constantă luptă cu ele, puterea formală a retoricii sunt vehiculele care au purtat moştenirea spirituală a grecilor către celelalte popoare ale contemporaneităţii şi posterităţii lor şi cărora le datorăm, în primul rând, păstrarea ei. Ele au transmis această moştenire în forma şi cu motivaţia pe care le-o dăduse lupta pentru paideia din secolul al IV-lea, adică drept chintesenţă a culturii şi educaţiei greceşti şi, sub această deviză, Elada a cucerit spiritual lumea. Dacă din punctul de vedere al naţiunii greceşti pare că preţul pentru acest titlu de glorie istorică a poporului grec a fost prea ridicat, atunci trebuie să ne amintim că nu cultura a fost cea de care a murit statul grec, ci filosofia, ştiinţa şi retorica au fost doar formele în care a putut să supravieţuiască ceea ce era nemuritor în creaţia grecilor. Astfel, asupra evoluţiei secolului al IV-lea se aşterne adânca umbră a disoluţiei şi totuşi în acelaşi timp raza de lumină a unei înţelepciuni providenţiale, în ochii căreia chiar destinul pământesc al celui mai binecuvântat popor este doar o singură zi din opera de ansamblu a creaţiei sale istorice.

LanguageRomână
Release dateJun 8, 2023
ISBN9786067487695
Paideia
Read preview

Related to Paideia

Titles in the series (17)

View More

Related ebooks

Books Recommended For You