Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Thar an Trasnán
Thar an Trasnán
Thar an Trasnán
Ebook36 pages17 minutes

Thar an Trasnán

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Cluiche peile ag rang a sé. Buachaillí in aghaidh cailíní. Deir na múinteoirí nach bhfuil ann ach spraoi! Dar le hEoghan, áfach, tá i bhfad níos mó ná sin i gceist! Bród! Onóir! Stádas na mbuachaillí!
LanguageGaeilge
Release dateSep 14, 2012
ISBN9781847173942
Thar an Trasnán
Author

Aine Ní Ghlinn

Tá 35 leabhar foilsithe ag Áine Ní Ghlinn agus bhí sí ina Laureate na nÓg don tréimhse 2020 – 2023. I measc na nduaiseanna atá buaite aici, tá Gradam Reics Carló Leabhar na Bliana (2014, 2016, 2019 do na húrscéalta Daideo, Hata Zú Mhamó & Boscadán), Gradam Ficsin, Leabhair Pháistí Éireann & Gradam Leabhar na Bliana, Cumann Litearthachta na hÉireann (Daideo, 2015) chomh maith le go leor duaiseanna Oireachtais. Áine Ní Ghlinn has published 35 books, and has won many prizes. She was Ireland's Laureate na nÓg 2020-2023. 

Related to Thar an Trasnán

Related ebooks

Related categories

Reviews for Thar an Trasnán

Rating: 0 out of 5 stars
0 ratings

0 ratings0 reviews

What did you think?

Tap to rate

Review must be at least 10 words

  Book preview

  Thar an Trasnán - Aine Ní Ghlinn

  I

  ‘Damnú air!’ Tharraing Eoghan cic ar dhoras an chófra. Céard déarfadh a Mham dá mbrisfeadh sé cófra Mhamó? Céard déarfadh Mamó?

  Bhreathnaigh Eoghan thar a ghualainn. An raibh a spiorad fós sa chistin? Ar ndóigh, dá mbeadh sí fós beo ní bheadh Eoghan anseo ag glanadh cófraí. Bheadh sé thíos sa pháirc ag imirt peile lena chairde.

  Bhí Mamó marbh le trí mhí anois agus máthair Eoghain ag iarraidh an sean-teach a ghlanadh amach. Níor mhiste le hEoghan cuidiú lena mham lá ar bith eile. Ní inniu, áfach, agus an cluiche ar siúl amárach. Cluiche bliantúil Rang a Sé. Buachaillí in aghaidh cailíní.

  ‘Spraoi’ a thugadh na múinteoirí air, ach bhí a fhios ag Eoghan go raibh i bhfad níos mó i gceist. Nach raibh na buachaillí ar fad thíos sa pháirc anois agus iad ag traenáil? Ba cheart go mbeadh sé féin leo. É i lár na páirce agus an fhoireann á gríosú aige.

  ‘Déan deifir, a stór,’ arsa Mam, ‘nó beimid anseo an oíche ar fad!’

  ‘Má ligeann tú síos chun na páirce mé beidh mé ar ais ag leathuair tar éis a cúig agus geallaim duit–’

  ‘Déan dearmad air. Níl ann ach seisiún traenála. Agus ní cluiche tábhachtach é. Níl ann ach spraoi.’

  Spraoi? Níor thuig sí! Ní raibh a hionad siúd i lár na páirce i mbaol. Cé a bhí i lár na páirce anois?

  Lig Eoghan osna chléibh. Cén rogha a bhí aige? Rogha ar bith seachas luí isteach ar

  Enjoying the preview?
  Page 1 of 1