Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Unavailable
Autonomie, suveranitate si autodeterminare
Unavailable
Autonomie, suveranitate si autodeterminare
Unavailable
Autonomie, suveranitate si autodeterminare
Ebook813 pages35 hours

Autonomie, suveranitate si autodeterminare

Rating: 0 out of 5 stars

()

Currently unavailable

Currently unavailable

About this ebook

Deși sistemul statal reprezintă contextul în care se manifestă problemele ce țin de sfera drepturilor omului, drepturilor minorităţilor şi dreptului constituţional, Hurst Hannum pornește, în realizarea acestui volum de la indivizi şi grupuri; mai exact, cercetarea sa vizează „modul în care legislaţia internaţională şi acordurile constituţionale ale fiecărei ţări pot contribui la soluţionarea disputelor dintre grupurile minoritare şi cele majoritare, dispute care, dacă nu sunt soluţionate, pot duce la violente conflicte de anvergură”.

LanguageRomână
Release dateApr 4, 2023
ISBN9786067487558
Unavailable
Autonomie, suveranitate si autodeterminare

Related to Autonomie, suveranitate si autodeterminare

Related ebooks

Reviews for Autonomie, suveranitate si autodeterminare

Rating: 0 out of 5 stars
0 ratings

0 ratings0 reviews

What did you think?

Tap to rate

Review must be at least 10 words