Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Dumnezeul nestiut: Psihoterapie si religie
Dumnezeul nestiut: Psihoterapie si religie
Dumnezeul nestiut: Psihoterapie si religie
Ebook191 pages3 hours

Dumnezeul nestiut: Psihoterapie si religie

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Poate fi refulată religiozitatea? Poate fi ascunsă de Eul conștient? Dimensiunii pulsionale a inconștientului Viktor E. Frankl îi adaugă dimensiunea spirituală, conștiința morală. Dumnezeul neștiut are la bază o conferință pe care a susținuto în fața unui grup restrâns de persoane, la puțin timp după Al Doilea Război Mondial, căreia i sau adăugat câteva materiale relevante pentru temele esențiale aduse în discuție – relația dintre psihoterapie și teologie. Sunt abordate aici și unele chestiuni legate de tehnica logoterapiei, interpretarea viselor, conceptualizarea „voinței de sens", precum și de problema sentimentului lipsei de sens, aspect devenit tot mai predominant în prezent. Cititorul interesat de psihologia înălțimilor care se concentrează pe acest fenomen atât de specific omului, nevoia de sens, îl va putea urmări pe Frankl în demersul său terapeutic de a ajuta pacienții să descopere sensul și să transforme durerea și suferința întrun lucru pozitiv.

Viktor E. Frankl a fost profesor de psihiatrie la Universitatea din Viena. Pornind de la experiența de trei ani de detenție în lagărele de concentrare naziste, printre care Auschwitz și Dachau, a fondat logoterapia, o metodă de tratament bazată pe motivația omului de a găsi un sens în viața sa. Dintre cărțile lui, la Editura Trei a fost publicată Voința de sens. Fundamente și aplicații ale logoterapiei.
LanguageRomână
PublisherEditura Trei
Release dateMar 31, 2023
ISBN9786064018977
Dumnezeul nestiut: Psihoterapie si religie

Related to Dumnezeul nestiut

Related ebooks

Reviews for Dumnezeul nestiut

Rating: 0 out of 5 stars
0 ratings

0 ratings0 reviews

What did you think?

Tap to rate

Review must be at least 10 words