Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Dialog despre artă
Dialog despre artă
Dialog despre artă
Ebook302 pages4 hours

Dialog despre artă

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Anatoli Vasilievici Lunacearski a fost un revoluționar marxist rus, critic de artă și ziarist, primul Comisar al Poporului pentru Instrucția Publică, responsabil de sectorul cultură și educație. Prin scrierile sale, a analizat valorile actului creator și a promovat valorificarea tradițiilor progresiste artistice cu caracter teoretic și estetic, precum și înnoirile aduse de tânăra artă sovietică.

LanguageRomână
Release dateApr 5, 2023
ISBN9786067486070
Dialog despre artă
Read preview

Related to Dialog despre artă

Related ebooks

Books Recommended For You