Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Unavailable
Paideuma
Unavailable
Paideuma
Unavailable
Paideuma
Ebook284 pages4 hours

Paideuma

Rating: 0 out of 5 stars

()

Currently unavailable

Currently unavailable

About this ebook

„Paideuma” este, după Frobenius, „transcendenţa mediului, devenită chip prin oameni”.


Frobenius îşi corectează pe parcursul cercetării schemele de interpretare a legilor dialecticii desfăşurării acestui proces de difuziune, şi nu doar în Paideuma găsim afirmată ideea că nu Orientul a trimis spre Apus cultură, ci că Europa vestică, Franţa şi Spania de azi, au generat pe teritoriile ei prima cultură, a paleoliticului, migrată apoi în Africa, unde ea se mai decelează şi azi ca formă paideumatică vie, producătoare a unei mitologii ce se regăseşte apoi, reîmprumutată vestului care a făcut-o să cuprindă Orientul, de către acelaşi Orient dornic prin milenii să-şi plătească datoria.

LanguageRomână
Release dateMar 23, 2023
ISBN9786067486186
Unavailable
Paideuma

Related to Paideuma

Related ebooks

Reviews for Paideuma

Rating: 0 out of 5 stars
0 ratings

0 ratings0 reviews

What did you think?

Tap to rate

Review must be at least 10 words