Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Corectitudinea politica
Corectitudinea politica
Corectitudinea politica
Ebook117 pages1 hour

Corectitudinea politica

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

„Când există discriminare împotriva unor grupuri, persoanele din grupurile respective sunt împiedicate să se exprime pe deplin și să-și realizeze potențialul." - Michelle Goldberg

„Fără libertate de exprimare, nu există gândire adevărată." - Jordan Peterson

Este corectitudinea politică un duşman al libertăţii de exprimare şi al schimbului de idei? Sau, dimpotrivă, contestând relaţiile de putere dominante şi normele sociale care exclud grupurile marginalizate, corectitudinea politică contribuie la crearea unei societăţi mai echitabile şi mai drepte? Pentru unii, răspunsul este simplu: ea suprimă dezbaterea liberă care stă la baza democraţiei, instituie diviziuni sociale artificiale şi promovează conflictele între diferitele grupuri care alcătuiesc o comunitate. Alţii susţin că, dimpotrivă, prin crearea de norme şi spaţii publice care le oferă dreptul de a se exprima unor grupuri şi persoane marginalizate, se lărgeşte domeniul libertăţii. Eforturile îndreptate spre incluziunea socială sunt esenţiale pentru crearea unor societăţi diverse şi sănătoase.
LanguageRomână
PublisherEditura Trei
Release dateMar 10, 2023
ISBN9786064018366
Corectitudinea politica

Related to Corectitudinea politica

Related ebooks

Politics For You