Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Estetica: Psihologia frumosului și a artei. Vol. I
Estetica: Psihologia frumosului și a artei. Vol. I
Estetica: Psihologia frumosului și a artei. Vol. I
Ebook418 pages10 hours

Estetica: Psihologia frumosului și a artei. Vol. I

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Cititorul român interesat de istoria conceptelor şi concepţiilor estetice are, deci, prilejul de a cunoaşte, prin lucrarea de faţă, una dintre operele de referinţă ale acestei istorii, placă turnantă la răscrucea dintre caracterul speculativ al marilor sisteme estetice şi elanul experimental al esteticilor de tip ştiinţific.aesthetics

LanguageRomână
Release dateMar 7, 2023
ISBN9786067486353
Estetica: Psihologia frumosului și a artei. Vol. I
Read preview

Related to Estetica

Related ebooks

Philosophy For You