Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Ontologie şi metafizică la greci
Ontologie şi metafizică la greci
Ontologie şi metafizică la greci
Ebook190 pages2 hours

Ontologie şi metafizică la greci

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

De la o epocă la alta, în istoria filosofică se schimbă dominantele, ceea ce nu este puţin, dar între „secvenţe”, mai tare este continuitatea. Dominantă reconstrucţia ontologică în „epoca veche”, nici chiar Parmenides, logicianul ei, n-o presupunea ca operaţiune în sine. În succesiunea sa, „neoeleatismele” pluraliste erau încercări de metafizică. Tot asemenea, ontologia platoniciană („doctrina ideilor”) era îndreptată metafizic.


Când se „sfârşeşte” epoca veche şi începe aceea clasică, în istoria greacă, nu este la fel de lesne de determinat, trecerea făcându-se treptat, evaluativ, cel puţin cultural. Socrate este moment de răscruce, nu însă şi de ruptură, între el şi Protagoras relaţia fiind de complementaritate, dacă îndoiala şi „măsura” erau solidare în ideea critică.

LanguageRomână
Release dateMar 3, 2023
ISBN9786067483796
Ontologie şi metafizică la greci
Read preview

Read more from Gheorghe Vlăduțescu

Related to Ontologie şi metafizică la greci

Related ebooks

Books Recommended For You