Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Nebunatici și Cuminți Cenaclul Retro
Nebunatici și Cuminți Cenaclul Retro
Nebunatici și Cuminți Cenaclul Retro
Ebook487 pages2 hours

Nebunatici și Cuminți Cenaclul Retro

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

RETRO este un cenaclu muzical și literar românesc care activează în diaspora din Chicago din anul 2017. La baza acestui cenaclu stau mișcările culturale precum Cenaclul Flacăra și Poezia muzicii tinere, care au marcat România în anii '80. Această carte cuprinde o mică parte din povestea Cenaclului Retro, la cinci ani aniversari. Este o poveste s

LanguageRomână
Release dateMar 31, 2023
ISBN9798987820414
Nebunatici și Cuminți Cenaclul Retro
Read preview

Related to Nebunatici și Cuminți Cenaclul Retro

Related ebooks

Books Recommended For You