Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Sa ne vedem cu bine in Havana
Sa ne vedem cu bine in Havana
Sa ne vedem cu bine in Havana
Ebook383 pages5 hours

Sa ne vedem cu bine in Havana

Rating: 4 out of 5 stars

4/5

()

Read preview

About this ebook

După moartea bunicii pe care a iubit-o nespus, o tânără americană de origine cubaneză călătorește la Havana, unde descoperă rădăcinile propriei identități, dar și un secret de familie ascuns de la Revoluție…
LanguageRomână
Release dateFeb 15, 2023
ISBN9789733414957
Sa ne vedem cu bine in Havana

Related to Sa ne vedem cu bine in Havana

Related ebooks

Reviews for Sa ne vedem cu bine in Havana

Rating: 4 out of 5 stars
4/5

2 ratings0 reviews

What did you think?

Tap to rate

Review must be at least 10 words

    Book preview

    Sa ne vedem cu bine in Havana - Chanel Cleeton

    Enjoying the preview?
    Page 1 of 1