Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Adolescenta: Cand educarea nu mai e posibilă
Adolescenta: Cand educarea nu mai e posibilă
Adolescenta: Cand educarea nu mai e posibilă
Ebook215 pages3 hours

Adolescenta: Cand educarea nu mai e posibilă

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Această carte de Jesper Juul își propune să le ofere părinților o înțelegere profundă a copiilor lor ajunși la vârsta pubertății, dar mai ales o cale de a transforma relația dintre ei dinspre ghidaj și educare înspre parteneriat și încredere.
LanguageRomână
Release dateFeb 15, 2023
ISBN9789733414964
Adolescenta: Cand educarea nu mai e posibilă

Related to Adolescenta

Related ebooks

Relationships For You