Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Unavailable
Europa. The Europe illusion
Unavailable
Europa. The Europe illusion
Unavailable
Europa. The Europe illusion
Ebook725 pages18 hours

Europa. The Europe illusion

Rating: 0 out of 5 stars

()

Currently unavailable

Currently unavailable

About this ebook

Stuart Sweeney prezintă o descriere magistrală a modului în care Europa a fost modelată de relațiile dintre britanici, francezi și germani. El îndepărtează straturile istorice ale Europei ca un adevărat arheolog: migrațiile, economia integrată a naționalismului, naționalismul și suveranitatea, războaiele, diplomația, toate crizele clocotitoare ale momentului sunt urmărite de-a lungul secolelor.

LanguageRomână
Release dateFeb 20, 2023
ISBN9786067485172
Unavailable
Europa. The Europe illusion

Related to Europa. The Europe illusion

Related ebooks

Architecture For You

View More

Reviews for Europa. The Europe illusion

Rating: 0 out of 5 stars
0 ratings

0 ratings0 reviews

What did you think?

Tap to rate

Review must be at least 10 words